Chrześcijaństwo

Słowo „ Chrześcijaństwo” pochodzi od greckiego „Christós”, co oznacza dosłownie namaszczonego Chrystusa, który jest religią Abrahamową, kiedy rozpoznają duchową tradycję utożsamianą z monoteistycznym Abrahamem, która wskazuje na istnienie jednego boga opartego na życiu i naukach przypisanych Jezusowi z Nazaretu, że Zostało to przedstawione w kanonie biblijnym, który jest zbiorem historycznych ksiąg narodu żydowskiego, które tworzą kanony Starego Testamentu i innych pism Nowego Testamentu. Chrześcijanie wierzą, że Jezus jest synem Boga, a także mesjaszem w Starym Testamencie, który umarł za odkupienie, który jest osobą, która odkupia grzechy rodzaju ludzkiego, który zmartwychwstał trzy dni po jego śmierci.

Chrześcijaństwo

W chrześcijańskich świętych pismach są one podzielone z religiami judaizmu, które odnoszą się do religii, tradycji i kultury narodu żydowskiego, z drugiej strony tanach jest zbiorem 24 ksiąg hebrajskiej biblii wraz z Biblią Septuaginta Są chrześcijanami ze Starego Testamentu, dlatego chrześcijaństwo jest uważane za religię abrahamową z judaizmem i islamem.

W obszarze historiografii, która jest zapisem historii, pamięć utrwalona przez samą ludzkość poprzez pisanie własnej przeszłości, której początki znajdują się w pierwszej połowie I wieku ery chrześcijańskiej, w czasach Jezusa z Nazaretu uważają wiarę chrześcijańską za nadejście mesjasza ogłoszonego w żydowskich proroctwach Starego Testamentu.

Zalecane

Albumina
2020
Fisiopatología
2020
Tipos de Esfuerzo
2020