Education

Comunicación

El término comunicación procede del latín “communicare” que significa “hacer a otro partícipe de lo que uno tiene”. Es la acción de comunicar o comunicarse, se entiende como el proceso por el que se transmite y recibe una información . Todo ser humano y animal tiene la capacidad de comunicarse con los demás. Pero, para qu

Mapa koncepcyjna

Mapa pojęciowa to zarys pomysłów, który służy jako narzędzie do organizowania pojęć i zdań w graficzny i uproszczony sposób w celu wzmocnienia wiedzy. W koncepcji mapy koncepcje i pomysły są powiązane za pomocą łączników graficznych w celu uzupełnienia ogólnej idei tego, co jest głównym tematem. Celem mapy koncepcji

Czytanie

Czytanie to czynność polegająca na interpretacji i rozszyfrowaniu przez wzrok wartości fonicznej szeregu znaków pisanych, zarówno mentalnie (cicho), jak i na głos (ustnie). Działanie to charakteryzuje się tłumaczeniem symboli lub liter na słowa i frazy obdarzone znaczeniem , po rozszyfrowaniu symbolu jest on odtwarzany. Czytanie

Tradycyjne gry

Tradycyjne gry to te typowe gry z regionu lub kraju , które są rozgrywane bez pomocy lub interwencji technologicznie skomplikowanych zabawek , konieczne jest jedynie użycie własnego ciała lub zasobów, które można łatwo uzyskać z natury (kamienie, gałęzie), ziemia , kwiaty itp.) lub przedmioty gospodarstwa domowego, takie jak guziki, nici, liny, deski itp. Tradycyjne

Planowanie

Planowanie to działanie polegające na opracowaniu strategii, które pozwalają osiągnąć już ustalony cel, aby było to możliwe, potrzeba kilku elementów, najpierw musisz zrozumieć i przeanalizować konkretną rzecz lub sytuację, a następnie przejść do Określ cele , które chcesz osiągnąć, w pewien sposób planując coś, określa miejsce lub moment, w którym coś lub ktoś jest, sugeruje dokąd chcesz iść i wskazuje krok po kroku, co należy zrobić, aby się tam dostać. Dzięki planowaniu ludzie są w stani

Método

La palabra método hace referencia a ese conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan para llegar a un objetivo preciso , el método por lo general representa un medio instrumental por el cual se realizan las obras que cotidianamente se hacen. Cualquier proceso de la vida requiere de un procedimiento para funcionar.

Prawdopodobieństwo

Prawdopodobieństwo to większa lub mniejsza szansa na wystąpienie określonego zdarzenia . Innymi słowy, jego pojęcie wynika z potrzeby ilościowego zmierzenia lub ustalenia pewności lub wątpliwości, że dane zdarzenie występuje lub nie występuje. Ustanawia to związek między liczbą korzystnych zdarzeń a całkowitą liczbą możliwych zdarzeń. Na przykład rzucanie

Service

Usługa reprezentuje zestaw działań, które są wykonywane, aby służyć komuś, czemuś lub jakiejś przyczynie. Usługi są funkcjami wykonywanymi przez ludzi w stosunku do innych osób w celu spełnienia satysfakcji z ich otrzymania. Etymologia tego słowa wskazuje, że pochodzi on od łacińskiego słowa „ Servitĭum ”, odnoszącego się do czynności wykonywanej przez czasownik „ Servir ”. Świadczone usługi są dowolne s

Projekt graficzny

Projektowanie graficzne to specjalność lub zawód, którego celem jest zaspokojenie potrzeb w zakresie komunikacji wizualnej . Zajmuje się organizowaniem obrazu i tekstu, generalnie wytwarzanych za pomocą środków przemysłowych, w celu przekazania określonego komunikatu pewnej grupie społecznej oraz z jasnymi i określonymi celami. Istnieją r

Szkolenie

Szkolenie jest zdefiniowane jako zestaw działań dydaktycznych, mających na celu poszerzenie wiedzy , umiejętności i zdolności personelu pracującego w firmie. Szkolenie pozwala pracownikom osiągać lepsze wyniki na obecnych i przyszłych stanowiskach, dostosowując się do zmieniających się wymagań środowiska. Jest to postrz

Metodologia

Pojęcie metodologia jest zdefiniowane jako grupa racjonalnych mechanizmów lub procedur, stosowanych do osiągnięcia celu lub serii celów, które kierują badaniami naukowymi . Termin ten jest bezpośrednio związany z nauką, jednak metodologię można przedstawić w innych obszarach, takich jak edukacja, w których metodologia dydaktyczna lub prawna znajduje się w prawie. Istnieje wiel

Informacje

Informacje są definiowane jako seria znaczących danych, które organizują myślenie o żywych istotach , szczególnie ludzkich. W ogólnym sensie informacja to zorganizowana grupa przetwarzanych danych, które składają się na komunikat o określonej jednostce lub zjawisku; pozwalając człowiekowi zdobyć niezbędną wiedzę do podejmowania decyzji w jego codziennym życiu. Informacje charakt

Analiza

Analiza jest dogłębnym badaniem przedmiotu, przedmiotu lub sytuacji w celu poznania jego podstaw, podstaw i przyczyn powstania, stworzenia lub pierwotnych przyczyn. Analiza strukturalna obejmuje zewnętrzny obszar problemu, w którym ustalone są parametry i warunki, które będą przedmiotem bardziej szczegółowych badań, zmienne, które muszą być przedmiotem intensywnych badań, są oznaczone i wytyczone, a także wyczerpujące badanie kwestii praca dyplomowa. Co to jest anali

Ust

Akapit jest minimalną jednostką pisma, która wyjaśnia i rozwija znaczenie pomysłu . Akapit ma na ogół kilka zdań, z których wszystkie zawierają to samo słowo kluczowe lub kluczowe pojęcie, które kontroluje informacje w pozostałej części akapitu. Cały tekst prozy jest podzielony na akapity. Z kolei każdy a

Cel

Cel jest ostatecznym celem, do którego kierowane jest działanie lub operacja . Jest to wynik lub suma szeregu celów i procesów . Mówi się, że po zidentyfikowaniu celu, którego osiągnięcie uważa za ważne, musi być w stanie opisać działania reprezentujące jego znaczenie. Innymi słowy, umiejętność opisania konkretnych rezultatów, które, jeśli zostaną osiągnięte, sprawi, że założysz, że cel został również osiągnięty. Na przykład, jeśli dana osoba chc

Linie równoległe

Linie równoległe to te, które utrzymują pewną odległość od siebie i pomimo przedłużenia swojej trajektorii do nieskończoności, nigdy się nie spotykają ani nie dotykają w żadnym punkcie; to znaczy, że równoległe linie są rozumiane jako te, które znajdują się w tej samej płaszczyźnie, nie mają żadnego wspólnego punktu i wykazują to samo nachylenie, to znaczy nie mogą się stykać ani krzyżować, nawet ich przedłużenia się nie przecinają, jest to wyraźny przykład są tory kolejowe . Aby wyjaśnić jego znaczenie, musimy kró

Podsumowanie

Podsumowanie jest krótką prezentacją najważniejszych zagadnień lub zagadnień, zarówno ustnych, jak i pisemnych . Polega na zmniejszeniu lub syntezie treści czytania, tekstu, dokumentu lub prezentacji ustnej ; sporządzenie wyciągu, w którym najważniejsze z nich są zebrane, z precyzją i przy użyciu własnych słów. Podsumowanie moż

Propiedades del Triángulo

Un triángulo es un polígono de tres lados . La notación que generalmente se usa es nombrar sus vértices con las letras mayúsculas A, B y C (pero pueden ser otras, siempre que sean mayúsculas) y lados opuestos a estos vértices se identifican con letras minúsculas . Un Triángulo debe cumplir con ciertas propiedades para ser considerado como tal. algunas

Sílaba

La sílaba es cada fonema o aquél conjunto de fonemas que pronunciamos en una sola emisión o golpe de voz cuando decimos una palabra. Puede estar conformada por uno o por varios fonemas, que representamos con las vocales y las consonantes. Las vocales solas pueden constituir sílabas: amor (a-mor), idea (i-de-a), oro (o-ro), único (ú-ni-co); mientras que las consonantes para formarse como tal, tienen que estar unidas a una vocal para poder constituir una sílaba. Qué e

Oś czasu

Harmonogram jest graficzną reprezentacją i uporządkowaną tak szczegółowo, aby zestaw funkcji i zadań był realizowany w ustalonym czasie i warunkach gwarantujących optymalizację czasu. Osie czasu są podstawowymi narzędziami organizacyjnymi w projekcie, w wykonaniu szeregu kroków w celu wykonania zadania, są idealne na imprezy, są główną podstawą do realizacji zorganizowanej produkcji. Aby stworzyć harm

Procesador de Texto

Un procesador de texto es un software informático que generalmente se utiliza para crear y editar documentos ; esta aplicación informática se basa en la creación de textos que abarca desde cartas, informes, artículos de todo tipo, revistas, libros entre muchos otros, textos que después pueden ser almacenados e impresos. Los

Zdjęcie

Etymologia słowa „Obraz” pochodzi z łacińskiego imago o tym samym znaczeniu. Obraz to postać i wizualna lub mentalna reprezentacja czegoś lub sytuacji. Obraz można podzielić na dwie domeny. Pierwsza to niematerialna domena obrazów w naszych umysłach, które pojawiają się jako wizje, fantazje, wyobrażenia, schematy lub modele ; są wynikiem wyobraźni i pamięci subiektywnych, zewnętrznych postrzegań jednostki. Drugi to dziedzina o

System

System słów pochodzi od łacińskiego „systēma”, a od greckiego „σύστημα”, jest to kompletny element, w którym jego komponenty są połączone z innym komponentem , zarówno materialnym, jak i konceptualnym. Metody mają skład, organizację i dziedzinę, ale tylko systemy materiałowe mają mechanizmy i tylko niektóre z nich mają postać lub konfigurację. Istnieje kilka rodzajów systemów,

Współistnienie szkoły

Współistnienie szkół stanowi zbiór relacji międzyludzkich, które są ustanawiane między wszystkimi podmiotami wchodzącymi w skład instytucji edukacyjnej (między innymi uczniami, nauczycielami, dyrektorami, rodzicami) na poziomie równości oraz poszanowania ich praw i różnic. W 2005 roku Donoso Cedeño podkreślił, że cała społeczność edukacyjna jest odpowiedzialna za jakość koegzystencji szkół. Aby osiągnąć koegzystencję

Linia

Linia jest tworzona przez szereg ściśle powiązanych punktów, tak blisko, że percepcja wzrokowa wskaże, że jest to linia ciągła, jednak pod względem geometrycznym jest to poprawna definicja, dlatego linia zawiera nieskończoną ilość punkty Każda linia, nawet z już ustalonymi wymiarami, może zawierać punkty nieskończone, ponieważ to połączenie punktów bez żadnego wymiaru jest niepoliczalne. Linie mają główną cech

Angulo Opuesto al Vértice

Se denominan Ángulos opuestos por el vértice cuando los lados de uno son semi rectas contrarias a los lados del otro. Los ángulos opuestos al vértice tienen como propiedad que “todos los ángulos opuestos por el vértice son iguales” . Esta propiedad es una de las más sencillas en el área de la geometría, se puede emplear al momento en que dos rectas se cruzan. Si un par d

Produkt

Produkt to wszystko, co można wykorzystać do określonego celu. Jest to wynik szeregu procedur montażu, budowy, produkcji i opracowania jakiegoś obiektu o użytecznej funkcji dla ludzi. Produkt to czysto ogólne słowo, które opisuje osiągnięcie szeregu etapów produkcji . Istnieje koncepcja matematyczna , która nie odbiega daleko od tego, co zostało już ujawnione, ponieważ produkt jest rezultatem każdej operacji , zastosowanie matematyki w bardziej szczegółowych i technicznych dziedzinach pokazuje nam produkt jako proces mnożenia, Można to uznać za idiom aplikacji. Produkt jest również

Językoznawstwo

Językoznawstwo to dyscyplina, która zajmuje się naukowym i dogłębnym badaniem języków naturalnych i wszystkiego, co się z nimi wiąże, dlatego rozumie się: jest to język, leksykon, sposób mówienia, wymowa, lokalizacja języków na etnicznej mapie kulturowej i determinacja i poszukiwanie zagubionych języków, między innymi aspektami dotyczącymi ludzkiej mowy. Różnorodność język

Recenzja

Recenzja jest tekstem dyskusyjno-wykładniczym przeprowadzanym w środowisku akademickim oraz w gazetach, czasopismach lub innych środkach komunikacji na temat danego wydarzenia. Jest często używany w odniesieniu do aktu kulturalnego i sportowego lub w krytyce literackiej i artystycznej. W przeglądzie omawia się treść pracy lub wydarzenia, wybierając to, co istotne, jego podstawowe idee, cel, cel i inne aspekty uzupełniające ; odzwierciedlając w ten sposób opinię pisarza. Ogólnie rzecz

Technika

Technika to uniwersalna koncepcja procedury przeprowadzanej w celu wykonania określonego zadania. Przy stosowaniu tej techniki stosuje się wiele narzędzi w celu określenia celów przejętej odpowiedzialności. Techniki tej nie można uznać za naukę lub jej część, ponieważ techniki są uogólnione dla każdej dziedziny, w której konieczne jest zastosowanie procedury lub ustawienia, aby coś zrobić, w zależności od potrzeby, jaką przedstawia technika, dostosowana do sytuacji Technika ta zapewnia osobie wystarczającą liczbę narzędzi do ustalenia jasnych ścieżek do wykonania zadania, na przykład: Techniki

Book

Książka to zestaw arkuszy papieru, welinu lub innej substancji, odręcznie lub drukowanych, ułożonych w kolejności, w której mają być czytane, i które razem lub razem tworzą tom . Mogą zawierać teksty, obrazy, rysunki lub muzykę. Słowo książka pochodzi od łacińskiego libero , odnosząc się do materiału roślinnego, z którego powstały książki w czasach starożytnych. Termin książka nazywany je

Pedagogika

Pedagogika jest bardzo złożoną nauką, na którą należy patrzeć ostrożnie, ponieważ pedagogika bada wszystko, co związane jest z edukacją i pozycją wartości wiedzy człowieka. Pochodzące od Greków „Paidon”, co oznacza „Dziecko” i „Gogos”, co oznacza „Prowadzenie”, słowo to odnosi się do jego wizji, przywołanej do opracowania metod, które gwarantują edukację o wysokiej wartości . Mówiąc o pedagogice w instytucji, prze

Kontekst

Kontekst słowa odnosi się do wszystkich tych elementów, które występują i biorą udział w różnych wydarzeniach lub sytuacjach, zarówno symbolicznie, jak i fizycznie, stanowi to podstawę do uzyskania interpretacji, a także zrozumienia faktu, czy jest ona przeżywana, czy zgłoszone; przykład sytuacji, w których kontekst (środowisko) jest poważnym materiałem: „dziewczyna pobiegła do lasu i podczas gdy szukała swojej, ukryła się za drzewami”, zamiast tego podczas interpretacji kontekstu symbolicznego można podać taki przykład: Jego otoczenie społeczne składało się z homofobów, dlatego przed założenie

Metoda jakościowa

Metoda jakościowa lub badania jakościowe, jak się ją również nazywa, to technika lub metoda badawcza, która nawiązuje do jakości, jest stosowana szczególnie w naukach społecznych ; ale według niektórych źródeł jest ona również stosowana w badaniach politycznych i rynkowych, metoda ta opiera się na szczegółowym opisywaniu, wydarzeniach, faktach, ludziach, sytuacjach, zachowaniach, interakcjach obserwowanych podczas badań; a także dołącza takie doświadczenia, myśli, postawy, przekonania itp. że uczestnicy doświadczaj

Método Cuantitativo

El método cuantitativo también conocido como investigación cuantitativa, empírico-analítico, racionalista o positivista es aquel que se basa en los números para investigar, analizar y comprobar información y datos; este intenta especificar y delimitar la asociación o correlación, además de la fuerza de las variables, la generalización y objetivación de cada uno de los resultados obtenidos para deducir una población; y para esto se necesita una recaudación o acopio metódico u ordenado, y analizar toda la información numérica que se tiene . Este método es

Ramy teoretyczne

Ramy teoretyczne to termin związany z nauką i badaniami. Odnosi się do zestawu zasad, pomysłów, praw, metodologii, danych i czynników, które określają konkretną rzeczywistość ; Ponieważ, gdy jest coś konkretnego i praktycznego, dzieje się tak dlatego, że wcześniej istniało teoretyczne wyjaśnienie na jego poparcie. Kiedy dochodzenie

Rozporządzenie

Regulacja jest zbiorem zasad, pojęć ustalonych przez kompetentnego agenta w celu ustalenia parametrów zależności do wykonania określonego zadania. Pod względem rządowym konstytucja, która jest najwyższą regulacją, która musi być przestrzegana i szanowana przez cały naród, daje władzy wykonawczej uprawnienia do przeprowadzania administracji ustawodawczych i decydowania o przepisach i ich zmianach, które zostaną wykorzystane do kontrolowania kraju. Rozporządzenie ws

Uczenie się

Uczenie się to nabywanie nowych zachowań żywej istoty na podstawie wcześniejszych doświadczeń, aby osiągnąć lepszą adaptację do środowiska fizycznego i społecznego, w którym ona działa. Niektórzy postrzegają to jako względnie trwałą zmianę zachowania, która zachodzi w wyniku praktyki. To, czego się uczy,

Artykuł opinii

Opinia to tekst, w którym ekspert lub osoba, której autorytet został uznany, wyraża określony punkt widzenia w odniesieniu do aktualnego wydarzenia lub wiadomości . Jest uważany za gatunek literacki . Najważniejszym punktem tego rodzaju pisania nie są wiadomości, które są oferowane lub komentowane, ale to, co autor o tym myśli. Jest to tek

Kroje pisma

Typografia to sztuka drukowania i najważniejsze wyrażenie w projektowaniu graficznym, ze względu na umiejętność wyboru kroju pisma przy opracowywaniu drukowania dokumentu. Wybór dobrej czcionki oznacza wybór czcionki spośród wielu istniejących, która pasuje do projektu lub wiadomości, którą chcesz przekazać. Na początku ty

Schemat blokowy

Nazywa się to schematem blokowym lub, jak to się również nazywa schematem blokowym, wizualną reprezentacją linii kroków działań, które wymagają określonego procesu. Innymi słowy, schemat blokowy polega na graficznym przedstawieniu różnych faktów , takich jak sytuacje, zdarzenia, ruchy i relacje wszelkiego rodzaju, dla których wykorzystuje różne symbole. Zastosowanie sche

Innovación

La innovación representa todas aquellas transformaciones que introducen originalidad y novedad , suele desarrollarse con mayor frecuencia en el contexto económico, sobre todo cuando las empresas implementan nuevos productos o servicios que llegan a ser exitosos dentro del mercado, prevaleciendo en él a través de la publicidad . La

Grafika

Ogólnie rzecz biorąc, słowo graficzne odnosi się do pisania lub drukowania i wszystkiego, co się z nimi wiąże . Ale również za pomocą wykresu reprezentacja danych jest rozumiana, prawie zawsze numerycznie, chociaż mogą to być również cyfry lub znaki, poprzez linie powierzchni lub symbole, aby określić związek między nimi. Tymczasem można p

Skuteczność

Wielu ekspertów zgadza się, że pojęcie skuteczności oznacza osiągnięcie wcześniej nakreślonych celów. Ze swojej strony inni twierdzą, że terminem jest po prostu robienie rzeczy poprawnie, a prostym celem jest osiągnięcie lub osiągnięcie zaplanowanych celów . Jest to również osiągnięcie określonego celu, więc jest to zdolność lub jakość do osiągnięcia, pracy lub osiągnięcia określonego rezultatu, ciesząc się zaletą uzyskania pożądanego efektu . Co to jest skuteczność Jest to real

Mit

Słowo mit pochodzi od mitów greckich, co oznacza historię lub historię ; jest to narracja, która przedstawia fantastyczne wyjaśnienia prawdziwych wydarzeń lub zjawisk natury. Zwykle mówi o bogach, bohaterach i postaciach, którzy robią rzeczy, których w rzeczywistości nie da się zrobić. Innymi słowy, jest to rodzaj prymitywnie popularnej twórczości literackiej, która próbuje wyjaśnić pewne zjawiska natury pseudo-naukową i pseudo-religijną ścieżką poprzez nieprawdopodobne narracje. Mity to legendarne i sym

Język algebraiczny

Algebra jest częścią matematyki, która bada związek między liczbami, literami i znakami. Dlatego język algebraiczny używa języka i liter do reprezentowania liczb. Język algebraiczny pojawił się w cywilizacji muzułmańskiej w okresie AL-Khwarizimi w średniowieczu. Jego główną funkcją jest ustanowienie i ustrukturyzowanie języka, który pomaga uogólnić różne operacje zachodzące w ramach arytmetyki, w których występują tylko liczby i ich podstawowe operacje arytmetyczne (+ -x%). Ten rodzaj języka został po

Álgebra

El álgebra es una rama de la matemática que emplea números, letras y signos para hacer referencia a las distintas operaciones aritméticas que se realizan. En la actualidad el álgebra como recurso matemático se usa en las relaciones, estructuras y cantidad. El álgebra elemental es el más común ya que es el que emplea operaciones aritméticas como la suma, resta, multiplicación y división ya que a diferencia de la aritmética, ésta se vale de símbolos como x y siendo los más comunes en lugar de usar números. Qué es el álgeb

Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenia algebraiczne to kombinacja liter, znaków i liczb w operacjach matematycznych . Zazwyczaj litery reprezentują nieznane wielkości i są nazywane zmiennymi lub nieznanymi. Wyrażenia algebraiczne pozwalają nam tłumaczyć matematyczne wyrażenia językowe ze zwykłego języka. Wyrażenia algebraiczne powstają z obowiązku tłumaczenia nieznanych wartości na liczby, które, jak wskazaliśmy wcześniej, są reprezentowane przez litery. Gałąź matematyki odp

Dyscyplina

Słowo Dyscyplina pochodzi od łacińskiego discipulus , co oznacza ucznia, który otrzymuje naukę od innego. Na początku to słowo łączy nas ze stosunkiem podporządkowania władzy , w którym jedna osoba kieruje i zarządza, a druga składa i jest posłuszna. Dyscyplina jest zdefiniowana jako uporządkowany i systematyczny sposób działania, zgodnie z zestawem ścisłych zasad i przepisów , które zazwyczaj są regulowane przez działalność lub organizację. Rozumie się przez to prac

Czytanie ze zrozumieniem

Możemy zdefiniować jako czytanie ze zrozumieniem proces, w którym czytelnik konstruuje, na podstawie swojej wcześniejszej wiedzy, nowe znaczenia, kiedy wchodzi w interakcję z tekstem. To jest podstawa zrozumienia: interakcja czytelnika z tekstem . Proces ten rozwija się różnie u każdego czytelnika, ponieważ każdy rozwija różne schematy i używa różnych umiejętności i zdolności w obliczu tekstu. We wszystkich tyc