Etyka

Termin etyka pochodzi od greckiego słowa ethos, które pierwotnie oznaczało „mieszkanie”, „miejsce, w którym się żyje”, a zakończyło się wskazaniem czyjegoś „charakteru” lub „ sposobu bycia ” osobliwym i nabytym; niestandardowe ( mos-moris : moralność). Znana również jako filozofia moralna, jest to gałąź filozofii, która polega na usystematyzowaniu, obronie i rekomendowaniu koncepcji właściwego postępowania. Dziedzina etyki, wraz z estetyką, zajmuje się kwestiami wartościowymi, a zatem obejmuje gałąź filozofii zwaną aksjologią. Stara się rozwiązać problemy ludzkiej moralności poprzez zdefiniowanie pojęć takich jak dobro i zło, cnota i wada, sprawiedliwość i przestępstwo

Etyka

Czym jest etyka?

Etykę można zdefiniować jako naukę o postępowaniu moralnym, ponieważ przy szczegółowej analizie społeczeństwa ustalono, w jaki sposób wszystkie żyjące w nim jednostki powinny się zachowywać lub zachowywać. Ta dyscyplina filozoficzna jest powiązana z normami, które służą jako podstawa do odróżnienia dobra od zła.

Zdolność jednostki do decydowania, czy coś jest moralnie poprawne, czy nie, nazywa się kryterium etycznym. Istnieją różne rodzaje kryteriów, które można zastosować przy podejmowaniu decyzji, wśród nich są kryteria utylitarne, nacisk na sprawiedliwość i nacisk na prawa.

Każda jednostka jest w stanie ukształtować obraz tego, kim jest i chce być w społeczeństwie, które jest coraz bardziej zanurzone w sytuacjach ryzyka związanych z indywidualną tożsamością ludzi. Od tego momentu rodzina odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ wprowadza wartości etyczne i moralne. Oprócz tego kieruje jednostką w ocenie jej działań, umożliwiając lepsze zrozumienie otaczających ją ludzi, dzięki czemu podmiot ma własne kryteria etyczne.

Wartości etyczne

Są to wzorce zachowań, które dostosowują zachowanie jednostki. Wartości etyczne są nabywane poprzez indywidualny rozwój ludzi, z ich doświadczeniami w otaczającym ich środowisku, takim jak rodzina, szkoła, społeczeństwo i media.

Celem wartości etycznych jest utrzymanie jasnych reguł gry w społeczeństwie, dotyczących wykonywania określonych funkcji w społeczeństwie. Najważniejsze to: wolność, sprawiedliwość, odpowiedzialność, uczciwość i szacunek .

Jako dziedzina badań intelektualnych filozofia moralna jest również powiązana z dziedziną psychologii moralnej, etyki opisowej i teorii wartości .

Rushworth Kidder twierdzi, że „standardowe definicje etyki zazwyczaj obejmują takie wyrażenia, jak„ nauka o idealnym ludzkim charakterze ”lub„ nauka o obowiązku moralnym ”. Richard William Paul i Linda Elder definiują etykę jako „zbiór pojęć i zasad, które pomagają nam ustalić, jakie zachowanie pomaga lub szkodzi wrażliwym stworzeniom”.

Cambridge Dictionary of Philosophy stwierdza, że ​​słowo „etyka” jest „powszechnie używane zamiennie z„ moralnością ”... i czasami jest używane bardziej surowo w odniesieniu do zasad moralnych określonej tradycji, grupy lub jednostki”. Paul i Elder twierdzą, że większość ludzi myli to z zachowaniem zgodnym z konwencjami społecznymi, przekonaniami religijnymi i prawem, i nie traktuje etyki jako niezależnej koncepcji.

Słowo „etyka” w języku angielskim odnosi się do kilku rzeczy. Może odnosić się do etyki filozoficznej lub filozofii moralnej, projektu, który próbuje wykorzystać rozum, aby odpowiedzieć na różnego rodzaju pytania etyczne. Jak pisze angielski filozof Bernard Williams, próbując wyjaśnić filozofię moralną: „Filozofią dochodzenia jest refleksyjna ogólność i styl argumentacji, który rzekomo jest racjonalnie przekonujący”. Williams opisuje treść tego obszaru badań, w jaki sposób odpowiedzieć na bardzo szerokie pytanie: „jak należy żyć”.

Co więcej, może odnosić się do zwykłej ludzkiej zdolności myślenia o problemach etycznych, które nie dotyczą wyłącznie filozofii. Etykę można także wykorzystać do opisania własnych zasad i nawyków. Na przykład: „Joe ma dziwną etykę”.

Szkolenie obywatelskie i etyczne

Odpowiada za nauczanie jednostki, w jaki sposób powinna się wiązać i żyć w harmonii ze społeczeństwem. Jego głównym celem jest utrwalenie w studentach zdolności niezbędnych do posiadania własnych kryteriów, poznania zasad etycznych, które ukształtowały ludzkość w całej jej historii oraz stworzenia podstawy do określenia znaczenia zachowania odpowiedzialnego i wolnego działania., dla twojego rozwoju jako osoby i lepszego życia społecznego.

Czym jest etyka społeczna

Studiuj zasady moralne i normy życia społecznego w sensie instytucjonalnym i nieinstytucjonalnym. Ponadto jest uważane za podstawowe uzupełnienie etyki indywidualnej, która uważa odpowiedzialność ludzi w stosunku do innych i do siebie.

Zasady etyczne to zasady, które służą jako przewodnik do określenia postępowania danej osoby i przyjęcia tego, co uważa się za dobre lub ważne.

Główne zasady etyczne to:

  • Zasada moralności.
  • Zasada życia.
  • Zasada ludzkości.
  • Zasada równości.
  • Zasada wspólnotowa.

Co to jest Kodeks Etyki

Jest to mechanizm, który pozwala firmom wdrażać (poprzez deklaracje zasad i wartości) uniwersalne podstawy moralne i etyczne, które są fundamentalne w codziennym życiu organizacji. Kodeks etyczny pomaga w relacjach z pracownikami, klientami, dostawcami, kontrahentami, a nawet konkurentami firmy. Daje także pewność co do przejrzystości negocjacji organizacji lub firmy.

Kodeks moralnej filozofii firmy wyłania się jako integralna część kultury organizacyjnej i jest zdeterminowany wzorcami, symbolami, wartościami, praktykami firmy i jej historią, które znajdują odzwierciedlenie w sposobie, w jaki jej dyrektorzy, kierownicy i kierują nim menedżerowie i podobnie jak reszta współpracowników wykonują swoje zadania.

Etyka zawodowa

Jest to zbiór wartości i norm, które pozwalają na lepszy rozwój w działaniach zawodowych. Ponadto to on jest odpowiedzialny za ustanowienie etycznych wytycznych dotyczących wzrostu zatrudnienia poprzez uniwersalne wartości, które są częścią człowieka.

Etyka zawodowa decyduje o tym, jak wyniki profesjonalisty powinny być w określonej sytuacji. Etykę tę mogli wskazać tylko profesjonaliści na poziomie uniwersyteckim, ale należy ją brać pod uwagę w każdym innym zawodzie lub pracy na stałe.

Istnieją cztery rodzaje etyki zawodowej:

  • Etyka zawodowa administratora.
  • Etyka zawodowa prawnika.
  • Etyka zawodowa psychologa.
  • Etyka zawodowa nauczyciela.

Przykład kodeksu etycznego

Kodeks etyczny personelu medycznego odnosi się do moralnych i społecznych obowiązków związanych z leczeniem, które osoba przyjmuje na siebie, świadcząc swoje usługi w ośrodku zdrowia na co dzień. Obejmuje następujące standardy zachowania:

Profesjonalne leczenie

Odnosi się do zachowania pracowników służby zdrowia i ich liderów, w codziennych sytuacjach w pracy zawodowej akceptowanej przez nauki o zdrowiu i oczekiwanej przez społeczność, która otrzymuje ich usługi.

Traktowanie społeczne

Takie zachowanie przyjmują pracownicy służby zdrowia w stosunku do pacjentów, ich rodzin i przedstawicieli prawnych.

Postępowanie w pracy

Odnosi się do zachowania pracowników służby zdrowia i ich liderów przed instytucją, w której pracują, oraz z resztą współpracowników.

Szkolenie i rozwój personelu badawczego

Chodzi o zachowanie członków zespołów ds. Zdrowia w odniesieniu do działań szkoleniowych i formacyjnych nowego personelu, a także w aktualizacjach dotyczących rozwoju i szkolenia pracy i badań naukowych, w celu generowania nowych wiedza i lepsze zrozumienie rzeczywistości.

Pozainstytucjonalne relacje personelu medycznego

Odnosi się do relacji personelu medycznego ze szkołami lub organizacjami akademickimi, badawczymi lub produkcyjnymi i dystrybucyjnymi leków i zasobów medycznych.

Etyka środowiskowa jest gałęzią filozofii odpowiedzialną za analizę zachowania człowieka wobec natury lub środowiska naturalnego, w którym działa. Uszkodzenia środowiska przez ludzkość zaczęły być badane publicznie w połowie ubiegłego wieku.

Wzrost szkód wyrządzonych środowisku przez przemysł i niska świadomość człowieka w zakresie jego zachowania spowodowały regulacje moralne i zachowania etyczne, które wymagają odpowiedzialności ze strony przemysłu i obywateli za opiekę środowiska.

Jakie są różnice między etyką a moralnością

Podstawową różnicą między etyką a moralnością jest to, że ta pierwsza odpowiada za studiowanie i refleksję nad moralnością, pozwalając jednostce decydować między dobrem a złem, między tym, co etyczne lub nie, podczas gdy moralność jest zbiorem normy i zasady oparte na kulturze i obyczajach grupy społecznej.

Interpretacje etyki

Jest to jedna z gałęzi filozofii, która jako nauka bada przyczyny rzeczy, tego, co konieczne i uniwersalne, poświęcona analizie ludzkich zachowań. To, co etyczne, jest wykonywane przez własną i absolutną wolę człowieka, to znaczy to, czego brakuje wolności, nie jest uważane za etyczne. Innymi słowy, człowiek jest zorientowany na spełnianie dobrych uczynków, kierując się sumieniem, co wyjaśnia, czy są one poprawne, czy niepoprawne. Z drugiej strony wartością jest ta skala etyczna i moralna, jaką jednostka posiada podczas działania.

Etyka kantowska

Według Kanta etyką rządzi moralność i dobra wola. W związku z tym, jeśli jednostka działa w celu uzyskania własnych korzyści lub ze strachu, a nie z szacunku dla moralnego obowiązku, działania te nie są klasyfikowane jako moralne.

Etyka japońska

Jest to jeden z najważniejszych obowiązków Japończyków i jest nabywany od urodzenia, to znaczy, że są to szereg długów, takich jak szacunek dla rodziców i rodziny. Jeśli reputacja osoby zostaje oswojona, jest ona czyszczona tylko poprzez zemstę zwaną „kirisute-gomen”, co oznacza „przepraszam, ale musiałem wziąć twoją głowę”

Etyka biznesu

Etyka

Są to szereg wartości, zasad i norm ustanowionych w kulturze firmy, aby osiągnąć lepsze dostrojenie w społeczeństwie, a tym samym umożliwić lepszą adaptację w całym środowisku, zwalczając korupcję, nękanie pracowników, zniesławienie i wprowadzające w błąd reklamy, między innymi.

Etyka naukowa

Widać to z dwóch dużych obszarów: wewnętrznego i zewnętrznego. Wewnętrzny jest niezbędny do działania nauki i jest ustanowiony przez zasady, że chociaż nie są napisane, żaden naukowiec nie może ich złamać, ponieważ ryzykuje utratą prawa do bycia częścią tej społeczności. Zewnętrzne to takie, które jest związane ze społeczeństwem i środowiskiem, zakazuje eksperymentowania z ludźmi, powodując minimalne cierpienia zwierząt i niszcząc ekosystem.

Etyka technologiczna

Pozwala to na zorientowanie na zachowanie ludzi i określa ich zachowanie w obliczu różnorodnych korzyści wynikających z postępu technologicznego.

Etyka prawna

Prawnik zawdzięcza swoje etyczne studia zawodowe, a jego misją jest osiągnięcie poziomu sprawiedliwości przyznanego przez prawo, opartego na integralnym postępowaniu i przywiązanego do parametrów moralności i bezstronności, z pominięciem jego interesy osobiste w celu przeważenia nad interesami jego klienta, ponieważ taki jest cel jego zawodu.

Zalecane

Kompleks Electra
2020
Gry RPG
2020
Gęstość
2020