Fizjologia Zwierząt

Fizjologia zwierząt jest gałęzią fizjologii, która odpowiada za badanie biologicznego funkcjonowania różnych gatunków zwierząt . Analizy te można przeprowadzić na poziomie narządów lub na poziomie komórkowym. W ten sposób, po przeprowadzeniu badania fizjologicznego, osoba będzie lepiej rozumiała zachowanie narządu lub tkanki i ogólnie zrozumiała powód zachowania zwierzęcia .

Fizjologia Zwierząt

Słowo fizjologia pochodzi od greckiego „physis”, co oznacza naturę i „logos”, co oznacza „badanie”, więc fizjologia to badanie natury, w szczególności funkcjonowania żywych istot, w tym przypadku działania zwierząt.

Fizjolodzy zwierząt analizują strukturę i funkcję różnych części zwierzęcia oraz to, jak te części, będąc różne, współpracują ze sobą, aby umożliwić zwierzętom poprawę ich normalnego zachowania i reagowanie na otoczenie.

Jednym z najczęstszych czynników w fizjologii zwierząt jest różnorodność. Miliony różnych gatunków zwierząt współistnieją na ziemi, a każdy z nich przyjął poprzez ewolucję unikalne i niezliczone cechy. Każdy proces fizjologiczny jest wynikiem trudnych czynności regulujących tkanki niezliczonych komórek.

Pomimo tej wielkiej różnorodności w fizjologii można znaleźć wiele wspólnych punktów, które jednoczą tematy dostosowane do wszystkich procesów fizjologicznych, niektóre z nich to: przestrzegają praw fizykochemicznych. Są regulowane w celu utrzymania warunków wewnętrznych w rozsądnych granicach. Stan fizjologiczny zwierzęcia jest częścią jego fenotypu, który pochodzi z produktu genetycznego lub genotypu i jego interakcji ze środowiskiem. Genotyp powstaje w wyniku zmian ewolucyjnych w zestawie organizmów, populacji lub gatunków na przestrzeni wielu pokoleń.

Większość tych badań bada wpływ różnych procesów na fenotyp fizjologiczny zwierzęcia . Zarówno genotyp organizmu, jak i jego środowisko współdziałają podczas jego rozwoju, tworząc fenotyp dorosłego organizmu. Fenotyp reprezentuje wynik procesów na wielu poziomach struktury biologicznej (komórkowej, narządowej, biochemicznej, tkankowej), wszystkie te procesy razem oddziałują na siebie, tworząc zachowania, kompleksy i reakcje fizjologiczne. Podobnie środowisko odgrywa ważną rolę, ponieważ może wpływać na fenotyp dorosłych.

Fizjologia zwierzęcia może interweniować w jego sukcesie reprodukcyjnym. Różne typy życia prowadzone przez różne fenotypy mogą powodować ewolucyjną zmianę w fizjologii populacji na przestrzeni wielu pokoleń.

Zalecane

Cryptogam
2020
Jaśmin
2020
Strefa wolna
2020