Humanities

Kazirodztwo

Jest to związane z utrzymywaniem związku seksualnego z kimś z tego samego członka rodziny lub w jego pobliżu. Będąc rozumianym jako tabu lub wypaczenie istoty ludzkiej , dziś nawet w wielu odizolowanych społeczeństwach, cywilizacjach i plemionach praktyka ta jest postrzegana jako utrwalanie gatunku wśród nich. Jest to te

Etyka

Termin etyka pochodzi od greckiego słowa ethos , które pierwotnie oznaczało „mieszkanie”, „miejsce, w którym się żyje”, a zakończyło się wskazaniem czyjegoś „charakteru” lub „ sposobu bycia ” osobliwym i nabytym; niestandardowe ( mos-moris : moralność). Znana również jako filozofia moralna, jest to gałąź filozofii, która polega na usystematyzowaniu, obronie i rekomendowaniu koncepcji właściwego postępowania. Dziedzina etyki, wraz z estetyką, z

Rodzina

Rodzina jest zbiorem ludzi zjednoczonych przez małżeństwo, pokrewieństwo lub więzi adopcyjne . Uważany jest za naturalną i uniwersalną społeczność o podłożu emocjonalnym, która wpływa na formację jednostki i ma interes społeczny. Mówi się, że jest uniwersalny, ponieważ w całej historii cywilizacje składały się z rodzin. We wszystkich grupach s

Kolor

Kolor to wrażenia wizualne, wrażenia zmysłowe, które odbieramy oczami, niezależnie od barwnika. Świat wokół nas jest pokazany w kolorze. Rzeczy, które widzimy, różnią się nie tylko kształtem i rozmiarem, ale także kolorem. Za każdym razem, gdy obserwujemy przyrodę lub krajobraz miejski, możemy docenić ilość kolorów, które są wokół nas dzięki światłu padającemu na przedmioty. Pojęcie koloru różni się w z

Szacunek

Słowo „ szacunek” pochodzi etymologicznie od łacińskiego szacunku , co oznacza „czynność patrzenia wstecz”, „rozważanie, uwaga”; Następnie sugeruje, aby uważnie spojrzeć na coś, co należy wziąć pod uwagę. Szacunek to uznanie praw innych ; jest to uznanie, uwaga, uwaga lub szacunek należne innym osobom. Jest to warunek konieczny

Nowy rok

Nowy Rok to międzynarodowe święto, w którym obchodzony jest nadejście nowego 12-miesięcznego cyklu, znanego jako rok . Nowy rok jest być może imprezą, w której bierze udział większość ludzi, ponieważ w pewnym sensie większość ludzi ma ku temu powody, aby świętować kolejny rok lub rok, który odchodzi, a nie wróć Pewne jest, że Nowy Rok jest bardzo emocjonalnym świętem na całym świecie. 1 stycznia jest datą rozpoc

Convivencia

La convivencia hace referencia a la acción de convivir, esto no es más que el compartir constante con otra persona diferente a ti todos los días, es decir, es el hecho de vivir en compañía con otros individuos, un ejemplo de esto sería una casa familiar, en la cual interactúan constantemente una familia, otro ejemplo sería los esposos que a pesar de que no posean niños, aún se considera que siguen practicando la convivencia, esta coexistencia tiene que tener un carácter pacífico, armonioso y sereno, alejándose totalmente de las discusiones entre las personas que conviven para evitar una mala co

Wiedza

Wiedza to zbiór abstrakcyjnych reprezentacji, które są przechowywane przez doświadczenie, zdobywanie wiedzy lub obserwację . W najszerszym znaczeniu chodzi o posiadanie różnych powiązanych ze sobą danych, które same w sobie mają niższą wartość jakościową. Można to powiedzieć, mówiąc o tym, czym jest wiedza, która jest sumą wszystkich tych danych na jakiś temat ogólnie lub konkretnie i ich właściwe zastosowanie. Czym jest wiedza? Definic

Wolność

Słowo wolność pochodzi od łacińskich libertas, libertatis (szczerość, pozwolenie); jest to naturalna zdolność człowieka do działania bez ograniczeń , z poszanowaniem własnego sumienia i obowiązku bycia, aby osiągnąć pełną realizację. Istnieje możliwość, że musimy sami zdecydować, jak postępować w różnych sytuacjach, które pojawiają się w życiu. Ten, kto jest wolny, wybiera sp

Derecho

Se entiende por « Derecho » al conjunto de normas de carácter general que se dictan para dirigir a la sociedad a fin de solventar cualquier conflicto de relevancia jurídica que se origine; estas normas son impuestas de manera obligatoria y su incumplimiento puede acarrear una sanción. Es normativo, ya que está constituido por normas obligatorias de conducta ciudadana. Es b

Piramida Kelsena

Jest to system prawny nakreślony w formie piramidy , która służy do reprezentowania hierarchii praw, jedna nad drugą, i jest podzielona na trzy poziomy, podstawowy poziom, na którym konstytucja się znajduje, jako najwyższa reguła państwa. i z którego wywodzi się podstawa ważności wszystkich innych norm leżących poniżej, następny poziom jest prawny i istnieją prawa organiczne i specjalne , a następnie zwykłe prawa i dekrety ustawowe, dla następnie przejdź do poziomu niższego niż legalny, w którym znajdujemy przepisy, poniżej tych rozporządzeń i na końcu piramidy mamy zdania , a gdy zbliżamy się

Wartości Moralesa

Wartości moralne to te, które reagują na czyny dobre lub złe, które prowadzą człowieka do obrony i wzrastania w jego godności, osoby, które prowadzą do dobra moralnego, które się poprawia i uzupełnia, wartości moralnej, która doskonali człowieka w jego woli, jego wolności a jego rozum może mieć dobre lub złe zdrowie, mniej więcej kulturę, która nie wpływa bezpośrednio na bycie człowiekiem dobra i zła, dobra i zła, sprawiedliwego i niesprawiedliwego, pięknego i brzydkiego . Wartość moralna prowadzi do

Historia

Historia jest nauką, która bada i systematyzuje najważniejsze i transcendentalne fakty ludzkiej przeszłości . Wydarzenia te są analizowane i badane zgodnie z ich poprzednikami, przyczynami i konsekwencjami oraz we wzajemnym działaniu jednego nad drugim, w celu prawidłowego zrozumienia teraźniejszości i przygotowania przyszłości. Jego badan

Ryzyko

Ryzyko to narażenie na sytuację, w której istnieje możliwość wyrządzenia szkody lub niebezpieczeństwa. Jest to podatność lub zagrożenie wystąpienia zdarzenia, którego skutki są negatywne i może to mieć wpływ na kogoś lub coś. Kiedy mówi się, że pacjent jest zagrożony, dzieje się tak dlatego, że uważa się, że znajduje się on w gorszej sytuacji w porównaniu z czymś innym, ze względu na swoją lokalizację lub pozycję; oprócz tego, że są podatni na otrzymywanie zagrożenia, niezależnie od jego charakteru. Co to jest ryzyko Jest to miara prawdo

Moralne

Moralność jest rozumiana jako cały konglomerat przekonań, uzdolnień, dobrze zorientowanych opinii i zwyczajów w formie praw i przepisów, które mogą mieć dana osoba. Osobowość podmiotu musi mieć co najmniej akceptowalne etyczne postępowanie, aby należeć do grupy społecznej, osiąga się to poprzez wartości moralne osiągane poprzez odpowiednie wykształcenie. Uzupełnieniem moraln

Política

La política es la forma ideológica que centra el poder a un grupo de personas que lideran y velan por las garantías de una población . El término política se remonta al siglo V a.c. cuando Aristóteles desarrolló una obra que la tituló «Política», la cual fundamento los principios de lo que actualmente es Administración de poder. La política

Poezja

Poezja jest gatunkiem literackim cenionym jako wyraz piękna lub artystycznego uczucia poprzez słowo w formie wiersza lub prozy . Główne tematy poezji zmieniały się z czasem; w czasach starożytnych poezja miała na celu opowiadanie o wyczynach i wyczynach wojowników podczas walki. W średniowieczu poezja romantyczna stała się bardziej aktualna. Dziś poezj

Stan

Pod względem prawnym i społecznym definicja i stan społeczeństwa to forma i organizacja społeczeństwa , jego rządu oraz ustanowienie norm współżycia ludzi. Jest to jednostka prawna jednostek, które stanowią lud, który żyje pod ochroną terytorium i rządów prawa, aby osiągnąć dobro wspólne . Ponadto jest to dzi

Strój

Strój to termin z anglosaskiego słownika, będący odpowiednikiem „zespołu”, który jest używany w odniesieniu do kombinacji odzieży i akcesoriów określonych na porę roku , określonego trendu w modzie lub okazji towarzyskiej. Ponadto w swoim oryginalnym języku jest używany do mówienia o grupach lub zespołach. W ostatnich latach

Paz

La palabra Paz proviene del latín pax ( pacis ), que significa «acuerdo, pacto». La paz viene siendo como un estado de quietud o tranquilidad. Su término está referido a la ausencia de guerra ; todo aquello centrado en los conflictos violentos entre Estados. En el Derecho Internacional, es considerada como tratado o convenio que se concuerda entre las partes beligerantes para poner fin a una guerra . A n

Lider

Termin Leader pochodzi od angielskiego lidera i odnosi się do lead, guide, direct, leader lub boss. Lider to jednostka w grupie, która wywiera największy wpływ na innych, jest uważany za lidera lub doradcę, ma zdolność przekonywania innych do entuzjazmu w pracy, aby osiągnąć określone cele. W większoś

Sentido de Pertenencia

El sentido de pertenencia es el agrado que tiene una persona de sentirse integrante de un grupo. El sentido de pertenencia inicia en la familia, ya que esta representa el primer grupo al cual la persona pertenece. Un sujeto al serle fiel a un grupo y al cumplir cabalmente con sus normas, termina por adoptar una identidad y una seguridad, que con el tiempo se fortalecerá, haciendo sentir a la persona más segura, elevando de esta manera sus sentimientos sociales que lo hacen estar más dispuesto a continuar con las normas de convivencia. U

Unicornio

El unicornio es una criatura mitológica con forma de caballo , de color blanco y con un cuerno que sobresale de su frente. Es un animal lleno de magia , de naturaleza noble y muy espiritual, se piensa que su inteligencia es similar a la de los humanos. El unicornio es un ser legendario que ha sido personaje de muchas leyendas.

Fotografia

Słowo fotografia pochodzi od słów greckiego pochodzenia: phos (światło) i grafis (pisanie), co oznacza pisanie lub rysowanie światłem . Fotografia to technika rejestrowania trwałych obrazów za pomocą aparatu, poprzez fotochemiczne działanie światła lub innych form energii promieniowania, a następnie reprodukowania ich na specjalnym papierze. Pierwsze eks

Dobroć

Dobroć jest cnotą właściwą ludziom, cechuje ją współczucie, które ludzie odczuwają w danym momencie wobec bliźnich, a także zwierząt, zawsze działając na ich rzecz bez żadnego osobistego zainteresowania, po prostu stworzone, aby inni czuli się bezpieczni, szczęśliwi i kochani. Etymologicznie to słowo pochodzi od łacińskiego „bonitas” pochodzącego od „bonusu”, co oznacza dobro, a sufiks „tat”, który po przekazaniu na język hiszpański staje się „tata”, co oznacza „jakość”, więc dobro jest atrybutem lub jakość bycia „ dobrym ”. Osoba, która praktykuje dobroć, nazywa się „życzliwą”,

Streszczenie

Słowo abstrakcyjne w kategoriach ogólnych odnosi się do czegoś niespecyficznego, które nie ma własnej rzeczywistości , dlatego myśl ludzka jest uważana za abstrakcyjną, ponieważ z rzeczy, które dana osoba może zaobserwować, można jedynie wyodrębnić pewne ogólne cechy i czerpać od nich pomysły. Myśli związane z p

Justicia

La justicia es un precepto que se empezó a emplear años antes de Cristo, para manifestar la equidad ante un juzgado y un verdugo que dictaba condenas sin importar si estas eran justas o no. De forma concreta, se puede asegurar que la imparcialidad es una constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde .

Círculo Cromático

El círculo cromático es utilizado para realizar las representaciones gráficas sobre un círculo con los seis colores reflejados en la descomposición de la luz visible del espectro solar que se encuentran ordenado de la siguiente manera: púrpura, rojo, amarillo, verde, azul cian, azul oscuro . La mezcla de estos colores puede estar simbolizada por un círculo de 12 colores, ejecutando una mezcla con un color diferente y así puedes ir haciendo un círculo cromático con diversos colores . Un hexag

Zarządzanie

Termin „zarządzanie” odnosi się do zestawu działań lub procedur, które pozwalają na wykonanie dowolnej czynności lub życzenia . Innymi słowy, kierownictwo odnosi się do wszystkich tych procedur, które są przeprowadzane w celu rozwiązania sytuacji lub realizacji projektu. W środowisku biznesowym lub komercyjnym zarządzanie wiąże się z prowadzeniem firmy. Istnieją różne rodza

Społeczeństwo

Społeczeństwo to zestaw żywych istot, które z niewielkim lub wystarczającym sumieniem łączą się, aby tworzyć strategie lub utrzymywać względny porządek decyzji lub podejść w celu osiągnięcia wspólnego celu. My, jako małe stowarzyszenie redaktorów , postanowiliśmy na początku podkreślić, że ta koncepcja ma zastosowanie nie tylko do ludzi, którzy pomimo dominacji na omawianej ziemi, rozum, zwierzęta też się spotykają, aw przypadku którzy instynktownie pragną konkretnego celu (przez większość czasu pożywienia) wykorzystują swoje umiejętności, aby razem mogli powstrzymać zdobycz, na przykład sam Le

Barokowy

W historii kultury zachodniej barok był okresem zapoczątkowanym przez nowy sposób pojmowania sztuki i który, począwszy od kontekstu historycznego i kulturowego, wytwarzał dzieła z wielu dziedzin artystycznych, takich jak literatura, architektura, rzeźba, malarstwo, muzyka, opera, taniec, teatr itp. Odbywa

Wartości osobiste

Wartości osobiste to normy, które są ustalane w każdej osobie, która je napędza, aby dobrze żyć każdego dnia, aby być lepszym, wartości te zmieniają się w zależności od osoby i mogą obejmować wiele rzeczy, takich jak religia, moralność i etyka, które odgrywają ważną rolę w wartościach osobistych. Większość ludzi uważa,

Identidad

La voz identidad proviene del latín » identĭtas» y este de la entrada «idem» que significa «lo mismo». Cuando se habla de identidad, generalmente podemos estar haciendo referencia a esa serie de rasgos, atributos o características propias de una persona, sujeto o inclusive de un grupo de ellos que logran diferenciarlos de los demás . Por su p

Wiersz

Wiersz jest kompozycją literacką napisaną wierszem, w której autor wierszy i innych narzędzi językowych wyraża swoje emocje i wrażenia ze świata . W tym celu używa się języka figuratywnego i słów pisanych wierszem lub prozą, na ogół wiersze są zwykle liryczne, dramatyczne i epickie, ukazując między innymi nadzieję, szczęście, niewierność, rozczarowanie, marzenia, honor, emisje i podstawowe obawy ludzi. Co to jest wiersz Są to

Autonomia

Autonomia pochodzi od łacińskiego słowa auto, co oznacza „siebie”, a nomos oznacza „normę” , co oznacza, że ​​autonomia to zdolność osoby lub podmiotu do ustanowienia własnych zasad i zarządzania nimi przy podejmowaniu decyzji . W psychologii autonomia jest opisywana jako zdolność jednostki do odczuwania, myślenia i podejmowania decyzji dla siebie . Ta koncepcja obejmuje

Przemoc psychiczna

Przemoc psychiczna nazywa się każdą agresją przeprowadzaną bez interwencji fizycznego kontaktu między ludźmi . Zjawisko to powstaje, gdy jedna lub więcej osób werbalnie atakuje jedną lub więcej innych osób, powodując pewien rodzaj psychologicznej lub emocjonalnej szkody dla atakowanych osób. Ten rodzaj p

Człowiek

Pojęcie człowieka odnosi się przede wszystkim do każdej istoty ludzkiej płci męskiej, każdy mężczyzna ma cechy seksualne i społeczne, które odróżniają go od istoty ludzkiej płci żeńskiej znanej jako Kobieta. Słowo Człowiek jest stosowane na dwa sposoby, po pierwsze, jak już wyjaśniliśmy, gdzie rasa męska jest oznaczana przez jednostkę, a my odnosimy się również do człowieka, gdy w badaniach antropologicznych chcemy uogólnić całą rasę ludzką, przykład: „Człowiek jest dominująca rasa na ziemi ». Koncepcja Człowieka koncentruje się ob

Model

Model to prototyp, który służy jako odniesienie i przykład dla wszystkich, którzy projektują i wytwarzają produkty o tej samej naturze. Słowo pochodzi od włoskiego „Modello” . Według Hiszpańskiej Akademii Królewskiej model jest reprezentacją, która symbolizuje doskonałość we wszystkich jego naturalnych aspektach oraz w sposobie, w jaki społeczeństwo na nią reaguje. W codziennym życiu wid

Norma

Norma to słowo z łacińskiej „norma”, które odnosi się do „kwadratu” , który był rodzajem reguły stosowanej przez stolarzy do sprawdzania, czy kawałki drewna są ustawione pod kątem prostym czy kwadratowym, a kiedy są, są o tym mówione że są „normalne”, a kiedy nie, są „nienormalne”. Zazwyczaj norma rozumie, że pra

Osoba

Etymologicznie słowo Person wywodzi się z łacińskiego personare i oznacza „przebijać się”, podczas gdy w greckim proposon oznacza maskę; który w tym czasie zakrywał twarze komików grających w teatrze i zawierał róg, aby zwiększyć głośność głosu. Tak więc, używając tej maski, słowo osoba uzyskało znaczenie reprezentowanego znaku. Zmysł etymologiczny pokrywa

Zmień

Słowo „zmiana” spełnia dwie funkcje gramatyczne: jako czasownik przechodni „zmiana” definiuje się jako dawanie, branie lub oddawanie jednej rzeczy za drugą, zmienianie, zmienianie lub zmienianie. Jako nieprzechodni czasownik „zmieniać” oznacza zmianę ubrania. W dziedzinie gospodarczej lub finansowej słowo „zmiana” oznacza dawanie lub przyjmowanie waluty , banknotów lub papierowych pieniędzy jednego gatunku za jego odpowiednik w innym. Z mechanicznego lub sam

Design

Projekt jest końcowym rezultatem procesu, którego celem jest znalezienie idealnego rozwiązania konkretnego problemu, ale staranie się jak najbardziej być praktyczne i estetyczne w tym, co robi. Aby wykonać dobry projekt, konieczne jest zastosowanie różnych metod i technik w taki sposób, aby można je było odzwierciedlić w szkicach, rysunkach, szkicach lub schematach, co chcesz osiągnąć, aby osiągnąć jego produkcję, a tym samym osiągnąć najbardziej odpowiedni i symboliczny wygląd. Ktokolwiek projektuje

Zawód

Słowo „zawód” pochodzi od łacińskiego słowa „professio” i „onis”, co oznacza działanie i efekt profesji. Z definicji tej koncepcji mamy stałą aktywność, która determinuje wejście do grupy roboczej . Termin ten odnosi się również do zawodu, kariery wymagającej określonych studiów uniwersyteckich, w których możliwe jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do wykonywania określonego zawodu. Ponadto osoby, które studiują i

Wartości rodzinne

Wartości rodzinne to zasady, które kierują sposobem zachowywania się między relacjami osobistymi, które niosą ze sobą powinowactwo uczuć, uczuć i zainteresowań , oparte na wzajemnym szacunku, jaki ludzie mogą mieć i jest to fundamentalna pewność, która może im pomóc udzielać, doceniać i decydować w miejscach innych zachowań lub źródeł satysfakcji i moralnego spełnienia . Rodzina jest wspólnotą,

Korupcja

Słowo „korupcja” w podejściu społecznym i prawnym definiuje się jako działanie człowieka, które wykracza poza normy prawne i zasady etyczne . Korupcja może wystąpić w dowolnym kontekście, w tym przypadku korupcja zostanie przeanalizowana w sensie administracyjnym i politycznym. W bardziej analitycznym sensie można powiedzieć, że korupcja oznacza celowe naruszenie zasady bezstronności w celu wydobycia z tego rodzaju postępowania korzyści osobistej lub pokrewnej . Gdy mówi się, że na

Problema

Un problema es una circunstancia en la que se genera un obstáculo al curso normal de las cosas. Su etimología nos demuestra que un problema es aquel que requiere de solución . A nivel social, el concepto más genérico de problema puede ser vertido en cualquier campo, porque en teoría, problemas existen en todos lados. La f

Cele

Cele można zdefiniować jako małe cele, które jednostka ustala, aby osiągnąć cel końcowy, dlatego chociaż te dwa terminy, cele i cele są używane jako podobne wyrażenia, mają one zasadniczą różnicę: cele są podnoszone z celem, podczas gdy cele są celami do osiągnięcia. Cele wynikają z potrzeby osiągnięcia celu , jest zaspokojeniem pragnienia, punktem wyjścia celu. Kiedy dana osoba lub gr

Bezpieczeństwo

Słowo Bezpieczeństwo pochodzi od łacińskiego securitas , które z kolei pochodzi od securus (bez opieki, bez ostrożności, bez strachu przed zmartwieniem), co oznacza wolne od wszelkiego niebezpieczeństwa i krzywdy , a z psychospołecznego punktu widzenia można go uznać za państwo umysłowy, który wywołuje u osób (ludzi i zwierząt) szczególne uczucie, że jesteś pod wszelkim zagrożeniem lub z dala od niego. Bezpieczeństwo to g

Działania

Słowo to etymologicznie pochodzi od łacińskiego słowa „Activitas”, co oznacza „działać” . Zajęcia to wszystkie te zadania lub zadania, które każda osoba wykonuje codziennie, zajęcia, zajęcia szkolne, zajęcia rekreacyjne, zajęcia fizyczne itp. Ponieważ wiemy już, co oznaczają działania, wyjaśnimy różne rodzaje działań, które istnieją: Najpierw porozmawiamy o działalności gospodarczej, która odnosi się do wszystkich tych środków, w których produkty, towary i usługi są wytwarzane i wymieniane w celu rozwiązania potrzeby ludzi. Działania edukacyjne to wszystkie zadani

Neoliberalizm

Możemy zdefiniować neoliberalizm jako zestaw kapitalistycznych idei politycznych i gospodarczych, które bronią nieuczestniczenia państwa w gospodarce, pomijając jakąkolwiek ingerencję rządu, promując prywatną produkcję za pomocą jednego kapitału bez dotacji rządowych. Zgodnie z tą definicją neoliberalizmu musi istnieć swoboda handlu, ponieważ gwarantuje wzrost gospodarczy i rozwój społeczny kraju. Pojawiło się w 1970