Minut

Zgodnie z jego etymologią termin ten pochodzi od liczby mnogiej łacińskiego czasownika „Agere” (do zrobienia) i odnosi się do „Dziejów” . Protokoły to wszystkie dokumenty, które zostały sporządzone podczas spotkania lub zgromadzenia i które zostały napisane przez kogoś, kto był obecny na spotkaniu, i gdzie odzwierciedlone są wszystkie omówione podczas niego umowy i wnioski.

Minut

Przygotowanie zapisu pozwala, aby spotkanie było ważne, a jeśli zajdzie taka sprawa, może służyć jako dowód w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niedogodności.

W akcie można również opisać wszystko, co mówi się na spotkaniu, wyniki niektórych konkursów, wyborów itp., A także oceny studentów, wyniki loterii, uroczystości weselne, między innymi. Zapis zwykle musi zawsze zawierać datę, miejsce i czas, w którym został sporządzony, a także krótkie wprowadzenie do uzasadnienia jego przeprowadzenia. Zasadniczo są one przechowywane lub zapisywane w księdze minut, w której wszystkie minuty zostały wykonane w określonym czasie i chronologicznie, biorąc pod uwagę, że wszystkie strony muszą być ponumerowane, aby zachować porządek.

Po zakończeniu spotkania i po upływie protokołu wszyscy uczestnicy udzielają zgody na wszystko zawarte w protokole i przystępują do podpisywania, każdy z uczestników musi się podpisać, pozostawiając w ten sposób poświadczenie swojej interwencji i akceptacji wszystkiego, co w nim zapisane.

Zalecane

Panoramiczny
2020
Santo ser Crístico
2020
Piromanía
2020