Monografia

Termin monografia, według źródeł, pochodzi od greckiego, składającego się z „małp”, co oznacza „sam”, „odizolowany” lub „niepowtarzalny”, oprócz słowa „grafos”, co oznacza „nagrywam” lub „piszę” plus sufiks „ia”, który jest używany do tworzenia rzeczowników abstrakcyjnych, które wyrażają związek z podstawowym leksemem. Zasadniczo słowo monografia wywołuje pisemny raport lub raport na określony temat. Monografia jest na ogół obszernym dziełem, które ma na celu poinformowanie, ma charakter argumentacyjny, który pokazuje i organizuje wszystkie dane zebrane na określony temat lub zagadnienie, z różnych źródeł i które są zwykle krytycznie analizowane. Mówi się o pracy typu akademickiego i jest to jedna z najczęściej spotykanych na uczelniach wyższych.

Monografia

Jak wspomniano powyżej, jest to dzieło pisane, w zwięzłym, jasnym języku, a sposób pisania musi być poprawny; które można następnie wyjaśnić, wyjaśnić i zdefiniować ustnie za pomocą spontanicznego i dokładnego słownictwa. Rozpoczynając monografię, niezwykle ważne jest, aby wprowadzić temat, przedmiot badań lub problem, aby móc go zdefiniować, w celu zbadania i zebrania wszystkich niezbędnych informacji na dany temat, ustępując miejsca sformułowaniu hipotez i przedstawieniu elementów, które mogą zaprzeczyć albo nie te hipotezy, które mają krytyczne znaczenie jako osobista opinia.

Monografia składa się zasadniczo z okładki, w której oprócz nazwiska autora, doradcy, przedmiotu, instytucji, daty i miejsca należy podać tytuł odzwierciedlający przedmiot dochodzenia; dedykacja lub podziękowania, które mogą być opcjonalne; ogólny indeks, tutaj jest lista napisów znalezionych w pracy przypisującej do każdej strony; przedmowa na żądanie; wprowadzenie, w którym piszesz o problemie na dany temat, cel szczegółowy i jego cele ogólne; część pracy, tutaj jest podzielona na rozdziały i przechodzi od ogólnych do szczegółowych stopniowo w prezentacji ewolucji i prezentacji danych; wniosek ; załączniki stanowią materiały pomocnicze do pogłębienia tematu; i na koniec bibliografia lub źródła bibliograficzne.

Zalecane

Cynamon
2020
Rtęć (pierwiastek)
2020
Valores Materiales
2020