Oceń

Kurs jest terminem, który może odnosić się do trzech różnych pojęć : kurs jako hołd, kurs jako kurs wymiany lub kontrola ceny oraz kurs jako współczynnik lub miara jednego lub więcej zjawisk. Jako hołd stawka jest ceną, kwotą, miarą lub procentem, w którym oszacowano coś, na przykład podatek od niektórych usług publicznych. Termin ten jest preferowany, gdy pewna proporcja między zmiennymi ekonomicznymi jest względnie stabilna w czasie, takich jak: wskaźnik urodzeń, wskaźnik zgonów itp. W innych bardziej modyfikowalnych przypadkach mówimy o „typie”: stopa procentowa, kurs wymiany, stopa dyskontowa itp.

Oceń

Stawka jako iloraz lub miara jest szeroko stosowana w demografii i ekonomii, między innymi naukami, jako wskaźnik. Na przykład w demografii tempo wzrostu populacji jest miarą wzrostu populacji określonego terytorium w określonym czasie. W ekonomii stopa dyskontowa jest wskaźnikiem finansowym, który służy do ustalenia bieżącej wartości przyszłej płatności .

Zalecane

Antymateria
2020
Semiologia
2020
Bronchopatia
2020