Odpowiedzialność

Odpowiedzialność to wypełnianie obowiązków lub troska przy podejmowaniu lub podejmowaniu decyzji, lub sposób reagowania, co implikuje jasną wiedzę, że wyniki wypełnienia obowiązków lub nie, spadają na siebie. Uważana jest za wartość i jakość człowieka . Odnosi się do pozytywnej cechy ludzi, dzięki której są w stanie popełnić i działać we właściwy sposób.

Odpowiedzialność

Co to jest odpowiedzialność

Pojęcie odpowiedzialności odnosi się do wartości obecnej w sumieniu osoby, która studiuje etykę na zasadach moralnych. Ponadto koncepcja ta wspomina również, że jest to nauka, którą jednostka może zdobyć na poziomie swojej inteligencji emocjonalnej na przestrzeni lat. Odpowiedzialność jest metakompetencją pielęgnowaną przez potężne atrybuty, które wymagają zdyscyplinowanego i systematycznego treningu. Z tego powodu niewiele osób jest skłonnych zapłacić tę cenę, aby osiągnąć odpowiedzialność.

Definicja odpowiedzialności wskazana przez RAE odnosi się do faktu, że jest to zdolność ludzi do rozpoznawania i mierzenia konsekwencji incydentu, który miał miejsce w pełnej świadomości i wolności. Z drugiej strony to osoba, która prowadzi działalność.

W większości przypadków jest to związane z rolą, stanowiskiem lub okolicznościami, czego przykładem może być praca lub ojcostwo. W ten sam sposób gest odpowiedzialności ma zdolność wypełniania zobowiązań nałożonych przez społeczeństwo. Ale to tylko trochę z tego, czym jest odpowiedzialność, ponieważ istnieją również pewne aspekty, które muszą być znane, na przykład cechy osoby odpowiedzialnej.

Jaka jest osoba odpowiedzialna

Zgodnie z definicją tego terminu podmiot odpowiedzialny jest zdolny do świadomego podejmowania decyzji, będąc bezpośrednią lub pośrednią przyczyną jakiegoś faktu. Osoba odpowiedzialna nie musi być poddawana presji, jako pierwsza w 100% poświęca się swojemu zadaniu, jest w stanie wyjść poza swoje oczekiwania i bardzo ostrożnie traktuje swoje życie zawodowe. Odpowiedzialni ludzie rozwijają się w środowisku wolności i są tego godni.

Odpowiedzialność dzieci

Odpowiedzialność

W społeczeństwie wszyscy obywatele mają obowiązki i obowiązki, dlatego obowiązkiem rodziców i przedstawicieli jest uświadomienie dzieciom, że są ich częścią, i uświadomienie dzieciom, jaka jest odpowiedzialność . Z tego powodu, ponieważ wypełniają swoje zadania i drobne obowiązki, zadaniem dorosłych jest wyrażenie wrażeń i komentarzy na temat tego, jak to robią.

Jest to bardzo ważne, ponieważ konieczne jest wzmocnienie twojego zachowania, dodanie wartości odpowiedzialności, sprawdzenie, czy robisz to dobrze czy źle, i naucz go, jak to naprawić. Odpowiedzialność jest wartością, którą należy wszczepić w dzieci od najmłodszych lat, ucząc je, jak radzić sobie z codziennymi problemami i będąc konsekwentnymi w działaniu, są podstawowymi punktami wychowania dzieci autonomicznych ze szczęśliwą przyszłością.

Promowanie znaczenia tego terminu u dzieci jest wysoce zalecane, ponieważ konieczne jest stopniowe promowanie zaangażowania, próbując zmusić je do przejęcia (w miarę możliwości) zamówienia pokoju, pomocy w ustawieniu stołu, zorganizuj przybory szkolne lub walizkę, między innymi podczas podróży. Wszystko to idzie w parze z tym, co oznacza odpowiedzialność i jej wpływ na społeczeństwo, pamiętając również, że wartość odpowiedzialności rodzi się i rośnie w każdej osobie.

Czym jest odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność w społeczeństwie jest obowiązkiem lub zobowiązaniem o charakterze moralnym, że członkowie społeczności muszą zachować dobre warunki wokół nich . Ta definicja odpowiedzialności jest ściśle związana z etyką i moralnością, ponieważ decyzje podejmowane zarówno przez jednostki, jak i przez grupy lub społeczeństwa mają konsekwencje dla reszty jej członków, więc świadomość zestaw.

Wywodzi się z troski władz publicznych, osób fizycznych i instytucji o szkody wyrządzone środowisku naturalnemu przez działalność gospodarczą. Z tego powodu wywierają presję na przedstawicieli firm, aby postępowali zgodnie z wymogami środowiskowymi, wymagając od państwa przygotowania przepisów oraz weryfikacji ich stosowania i zgodności.

Pierwsze manifestacje na ten temat w społeczeństwie pojawiły się w 1906 r., Ale nie zostały one uwzględnione. W latach 50. pierwsze odbyły się w Stanach Zjednoczonych, w Europie aż do 1960 r., A do 1970 r. Zaczęło powstawać szereg stowarzyszeń zainteresowanych tym tematem, co uczyniło z niego nowy kierunek studiów.

Odpowiedzialność w społeczeństwie zawarta jest w umowach międzynarodowych, takich jak prawa człowieka i uniwersalna deklaracja biotyczna . W Meksyku istnieją standardy, których celem jest pomoc organizacjom we współpracy ze zrównoważonym rozwojem poprzez zaspokajanie potrzeb ludności bez niszczenia zasobów naturalnych i środowiska.

Przykłady odpowiedzialności społecznej

Wiele firm postrzega odpowiedzialność społeczną jako obowiązek, wymóg, który należy spełnić, ciężar, certyfikat lub pieczęć, aw wielu przypadkach po prostu martwą literę zawartą w kodeksach etyki i misji, wizji i wartości. Odpowiedzialność należy zastosować, w przeciwnym razie nie istnieje . Niektóre prawdziwe przykłady tego, czym jest odpowiedzialność:

  • Toks Restaurants: w 2003 r. Ta ważna sieć restauracji rozpoczęła kompleksowy program biznesowy o nazwie „Projekty produktywne”. Inicjatywa ta integruje jako dostawców różne podmioty pochodzące z różnych społeczności wiejskich w Meksyku. Za każdym razem, gdy klient próbuje czegoś z dżemami Toks, konsumuje naturalny i rzemieślniczy produkt, zawierający zaledwie 0, 1 konserwantów i wyprodukowany przez kobiety z Guanajuato. Inne wpływowe firmy w tym biznesie to miód, muesli, kret i pomidory. Przykład pozytywnych skutków gospodarczych i społecznych.
  • McDonald's: Ta zrównoważona restauracja znajdująca się w Parque Hundido w Meksyku pokazuje bardzo dobrze pojęcie społecznej odpowiedzialności: ma parking z miejscami dla rowerów i samochodów elektrycznych, rośliny są endemiczne, chłodzenie jest wyposażone w najnowszą technologię ekologiczną, w której wykorzystano materiały z recyklingu lub odnawialne podczas przebudowy. Dzięki temu budynek zużywa 75% mniej gazu do podgrzewania wody, 24% mniej energii i oszczędza 450 litrów mniej wody dziennie.

Co to jest ograniczona odpowiedzialność

Przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością rozumie się, że spółka kapitalistyczna, stworzona specjalnie z myślą o niewielkiej liczbie partnerów, dla małych firm rodzinnych, średnich przedsiębiorstw, dla profesjonalistów, o charakterze handlowym, której kapitał jest podzielony na równe, akumulacyjne i niepodzielne udziały, które nie są muszą być powiązane z tytułami zbywalnymi lub otrzymać nazwę akcji; i że zostanie on zintegrowany z udziałem wszystkich partnerów. Nazywa się to SRL, ponieważ jego główna cecha polega na tym, że odpowiedzialność partnerów wobec osób trzecich za długi Spółki jest ograniczona do kapitału wniesionego na rzecz Spółki .

Przepisy dotyczące odpowiedzialności w Meksyku

Podobnie jak w większości narodów, Meksyk ma szereg przepisów, które nakładają obowiązki na wszystkich obywateli zamieszkujących terytorium kraju (w tym nawet parlamentarzystów). W tym przypadku mówi się o rodzaju odpowiedzialności spoczywającej na osobach pełniących funkcje publiczne, to znaczy służących państwu w różnych obszarach. Każde prawo ma swoje cechy i elementy, które zostaną w pełni wyjaśnione poniżej.

  • Federalna ustawa o odpowiedzialności administracyjnej za usługi : jest to regulacja porządku publicznego, jej celem jest rządzenie obywatelami zgodnie z ich rangą w meksykańskiej administracji publicznej, w ten sposób sprawi, że będą odpowiedzialni za działania, które wykonują, gdy są sprawowanie urzędu. Wśród powierzonych obowiązków jest wypełnianie obowiązków w administracji publicznej, nakładanie sankcji lub karanie (wszystko zależy od podejmowanych działań), udanie się bezpośrednio do właściwego organu w celu wykonania sankcji, a na koniec, prowadź ojcowski rejestr pracowników publicznych.
  • Federalna ustawa o budżecie i odpowiedzialności podatkowej: ustawa ta ma na celu absolutne uregulowanie wszystkiego, co ma związek z kwestiami podatkowymi na terytorium Meksyku, w tym także aspektów budżetu, programów społecznych, wykonywania i kontroli dochodów publicznych, a także wydatki, które powstają w określonych terminach.

    Rząd jest odpowiedzialny za zasoby publiczne i, aby przydzielić je bez problemów lub złośliwych pośredników, stworzył to prawo w celu promowania przejrzystości lub przejrzystości w jego stosowaniu. Ponadto prawo to stanowi, że CONEVAL jest jedynym podmiotem zdolnym do organizowania ocen związanych z rozwojem społecznym.

  • Federalne prawo odpowiedzialności urzędników państwowych: prawo to reguluje obowiązki pracowników publicznych wobec meksykańskich cywilów, przestrzegając i egzekwując wszelkie normy, obowiązki i prawa istniejące w konstytucji meksykańskiej i przestrzegając szczerości wszystkie obowiązki, które mu odpowiadają. Prawo to zezwala również na impeachment, który jest jednym z najbardziej opłacalnych sposobów rozstrzygania sporów prawnych dotyczących gwarancji konstytucyjnych.

Procesy są przeprowadzane, gdy urzędnik publiczny podejmuje działania lub zaniechania w pełni sprawując swój urząd, generując w ten sposób odpowiedzialność za przejęcie popełnionych czynów.

Czym jest odpowiedzialna konsumpcja

Odpowiedzialność

Termin ten jest rozumiany przez wszystkich obywateli jako działanie podejmowane przez ludzi w sposób bardziej rozważny, skuteczny i odpowiedzialny, niezależnie od nadmiarowości, w zakresie konsumpcji produktów i usług. Jeżeli różne usługi oferowane przez państwo lub jakąkolwiek spółkę, która znajduje się na określonym terytorium, w tym przypadku w Meksyku, są wykorzystywane w sposób odpowiedzialny, będą one działać prawidłowo i bez problemów. Odpowiedzialna konsumpcja rodzi się w domu i kończy się eksternalizacją na ulicy, zaczynając od zakładów zakupu / sprzedaży podstawowych potrzeb, nawet w instytucjach publicznych.

Odpowiedzialna konsumpcja ma szereg cech, z których pierwsza związana jest z sensownymi zdarzeniami, to znaczy odpowiedzialnym działaniem w konsumpcji produktów lub usług jest świadoma, świadoma i osobista. Ma to również sens krytyczny, ponieważ ludzie muszą zapytać, skąd pochodzi produkt, jak został wytworzony lub, w przypadku braku takiej możliwości, jak świadczona usługa. Istnieje również etyka, ponieważ w obliczu marnotrawstwa istnieje profesjonalizm, odpowiedzialność i oszczędności . Inną cechą charakterystyczną jest ekologia, która wiąże się z odpowiedzialną konsumpcją, ponieważ troszczy się się o odpady i zasoby naturalne.

W tym aspekcie mówi się również o zdrowiu, ponieważ poprzez stosowanie odpowiedzialnej konsumpcji w produktach jadalnych wdrażane są dobre nawyki żywieniowe, w ten sposób zapobiega się nie tylko otyłości, ale także chorobom przewlekłym, takim jak cukrzyca. Na koniec wspomina się o solidarności i sprawiedliwości, ponieważ usługi są dzielone równo, nie mniej i bardziej, niezależnie od klasy społecznej, do której należy dana osoba lub pewna grupa podmiotów.

Zwroty odpowiedzialności

Dzisiaj istnieją nieskończone frazy, które promują odpowiedzialność w społeczeństwie, dlatego w tym poście zostaną podane najbardziej znane lub odpowiednie na tę okazję:

„Obowiązków jutra nie da się uniknąć, unikając ich dzisiaj”.

„Nie można zmienić okoliczności, ale możesz wziąć odpowiedzialność za związane z nimi konsekwencje. Możesz się zmienić, to jest twoje codzienne zadanie.

„Zabierzesz się tam, gdzie musisz być, przyjmiesz swoje obowiązki, zmierzysz się z faktami i podbijesz świat.

Zalecane

Fábula
2020
Prawo konstytucyjne
2020
Diente
2020