Rząd

Rząd pochodzi od greckiego słowa k-government, co oznacza „pilotować statek” lub „kapitan statku”, odnosząc się do sprawowania kontroli i kierowania nad czymś. Rząd jest istotnym elementem państwa, złożonym z tych instytucji i osób, którym system prawny powierza uprawnienia do organizowania, reprezentowania i rządzenia samym państwem. Ważne jest również wyjaśnienie, że rząd i państwo, pomimo ich relacji, nie są takie same, ponieważ rząd jest tym, który kieruje państwem, to znaczy pasażerem, podczas gdy państwo pozostaje w czasie .

Rząd

Czym jest rząd

Aby naprawdę wiedzieć, czym jest rząd, trzeba powiedzieć, że to wszystkie te organy są odpowiedzialne za kontrolowanie, kierowanie i administrowanie wszystkimi organizmami i instytucjami państwa, chodzi o sprawowanie władzy przez państwo lub, w przeciwnym razie, zarządzanie ogólną polityką.

Powinno to mieć za główny cel ochronę pokoju, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w kraju, oparte na tak zwanej wolności jednostki, która obejmuje racjonalne korzystanie z praw każdej osoby, a także wypełnianie obowiązków każdej osoby.

Termin rząd odnosi się również do rozwoju władzy państwowej, a także ogólnego przywództwa pod względem przywództwa.

Zgodnie z teorią można w ten sposób wezwać każde ciało, które uznaje konstytucję i przyjmuje różne obowiązki władzy wykonawczej, skoncentrowanej na władzy politycznej, aby móc przewodzić ludowi.

Na ogół składa się z premiera lub prezydenta lub szefa rządu, we współpracy z nim jest wielu urzędników, takich jak sekretarze i ministrowie, aby wymienić tylko kilku, co należy wyjaśnić, ponieważ zrozumieć, czym jest rząd.

Według historyków początki rządów sięgają plemion, których celem była skuteczna koordynacja zasobów ludzkich, jednak na przestrzeni wieków funkcja rządu ostatecznie podzieliłaby się na trzy mocarstwa .

Oddział wykonawczy, który odpowiada za swego rodzaju koordynatora, organ ustawodawczy odpowiedzialny za opracowywanie nowych norm i przepisów regulujących życie na danym terytorium, a wreszcie oddział sądowy, którego zadaniem jest zapewnienie prawidłowe przestrzeganie praw stworzonych przez Moc Ustawodawczą.

Na koniec należy wspomnieć, że termin ten odnosi się do metody, za pomocą której sektor polityczny kieruje ludem, korzystając z prawnie ustanowionych organów państwowych, do tworzenia przepisów i ich późniejszego wdrażania.

Przykładem może być rząd Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, który jest reprezentatywnym, federalnym, demokratycznym i świeckim typem państwa, złożonym z suwerennych i wolnych państw, a te z kolei składają się z gmin.

Ładowanie ...

W odniesieniu do rządu stanu Meksyku składa się on z władzy wykonawczej, która jest odpowiedzialna za gubernatora, podczas gdy władza ustawodawcza jest obowiązkiem kongresu meksykańskiego, ostatecznie władzę sądowniczą sprawuje władza sądowa powiedział stan.

Rząd federalny Meksyku, pod którym naprawdę znany jest centralny rząd tej republiki, zajmuje się sprawiedliwym podziałem suwerenności państwa z jego 32 zależnościami (31 stanów i Meksyk).

Rząd federalny, zwany także Najwyższą Władzą Federacji, składa się z tak zwanych uprawnień Związku, które są organami wykonawczymi, sądowniczymi i ustawodawczymi. Miasto Meksyk, będące stolicą kraju, ma wszystkie uprawnienia Unii.

Ważne jest podkreślenie, że wszystkie gałęzie rządu są autonomiczne i niezależne, dlatego dwóch lub więcej niezależnych gałęzi nie można powierzyć jednej osobie lub organizmowi, ani władza wykonawcza nie powinna spoczywać na jednej osobie.

Rząd

Innym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, jest to, że w formie rządu w Meksyku istnieje zależność o dużym znaczeniu, którą jest sekretarz rządu, na który składa się gabinet prawny prezydenta narodu, sekretarz ten nie jest inne niż urząd federalnego organu wykonawczego, który z kolei pełni funkcje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W odniesieniu do władzy ustawodawczej rządu Meksyku jest to obowiązek tzw. Kongresu Unii, jest to dwuizbowy kongres złożony z izby senatorów i izby deputowanych.

Wśród uprawnień i uprawnień Kongresu można wymienić prawo do stanowienia prawa, ogłaszania stanu wojennego, zatwierdzania lub odmawiania traktatów i konwencji zawartych z innymi państwami, nakładania podatków i ratyfikowania nominacji rządowych.

Zgodnie z konstytucją w Meksyku za władzę publiczną i suwerenność odpowiadają ludzie, przy czym ci ostatni są odpowiedzialni za sprawowanie władzy przez system podziału władzy, o którym wspomniano powyżej, tworząc rząd Meksykańska

Sposób rządzenia w Meksyku charakteryzuje się tym, że reprezentatywność władzy publicznej jest kierowana przez system wielopartyjny, to znaczy, że wszystkie partie są głównymi aktorami udziału społeczeństwa, regulowanymi przez organy wyborcze niezależny i autonomiczny.

Funkcje rządowe

  • Zapewnić środowisko, w którym panuje prawo i porządek, w którym obywatele mogą zawierać wszelkiego rodzaju umowy lub prowadzić działalność handlową.
  • Ochrona suwerenności narodowej.
  • Wspieraj wszystkie polityki związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, wszystko w kontekście poszanowania praworządności.
  • Chrońcie współistnienie społeczne poprzez walkę z handlem narkotykami i innymi przejawami przestępczości zorganizowanej.
  • Zmniejszyć stopnie korupcji, które mogą występować w administracji publicznej.
  • W obszarze fiskalnym podstawowym obowiązkiem rządu jest opracowanie i utrzymanie polityki publicznej, w której cele redystrybucji i stabilizacji są osiągane, oprócz podziału funkcji i zasobów w celu zagwarantowania świadczenia usług .

    W przypadku podziału kompetencji między różne poziomy sprawowania rządów ważne jest prawidłowe zarządzanie różnymi elementami, takimi jak tzw. Zagregowana dyscyplina fiskalna, efektywność alokacji zasobów i funkcji, osiągnięcie i późniejsze utrzymanie równości między różnymi regionami kraju.

    Z drugiej strony, i dzięki ich bliskości do beneficjentów świadczonych usług, różne jurysdykcje niższego szczebla rządu mogą rozwinąć lepsze świadczenie usług publicznych, jednocześnie osiągając większą zbieżność między preferencjami miasto oraz grupa towarów i usług świadczonych przez rząd.

Formy rządu

Rząd

Istnieją różne typy, z których najbardziej znaczącymi są monarchia ; charakteryzujący się tym, że najwyższy urząd w państwie jest na całe życie i generalnie jest mianowany na podstawie dziedzicznego porządku, inną formą jest rząd demokratyczny ; gdzie stosowane są mechanizmy bezpośredniego lub pośredniego uczestnictwa, dzięki czemu ludzie wybierają swoich władców.

Rząd może przybrać formę monarchii lub republiki, jednak w tych dwóch formach rządzących istnieje również podział na prezydencki, parlamentarny, absolutystyczny lub konstytucyjny. Jednak to, co determinuje formę rządu, to sposób podziału władzy i relacje między ludem a władcami.

Kiedy nie ma rządu, pojawia się koncepcja anarchizmu, ale z drugiej strony, kiedy wspomina się o demokracji, to wtedy ludzie są tymi, którzy rządzą państwem poprzez możliwość wyboru, kto będzie nimi kierował, poprzez mechanizmy głosowanie bezpośrednie lub pośrednie. Jeśli zdarzy się, że dyktator rządzi państwem i ma nad nim absolutną władzę, można to nazwać dyktaturą.

Z drugiej strony, jeśli władza spoczywa na monarchie lub królu, jeden jest w obecności monarchii.

Inną z jej form jest oligarchia, która powstaje, gdy rządzi na korzyść małej grupy, podczas gdy tyrania to taka, w której rządzi jedna osoba (tyran). Z drugiej strony, gdy wyklucza się pewne grupy ludzi, można powiedzieć, że rząd jest arystokratą. To tylko niektóre rodzaje rządów, które można przedstawić.

Rządy dochodzą do władzy różnymi metodami, w przypadku gdy była to republika, środkami, za pomocą których można uzyskać do niej dostęp, są prawa wyborcze, co oznacza, że ​​wszyscy jej obywatele będą głosować na kandydata, którego chcą dotrzeć do władza, a tym samym ustanowienie rządu Republiki.

Jeśli ktoś mówi o monarchii, należy podkreślić, że moc uzyskuje się tylko dzięki więzom krwi. Podczas gdy w rzeczywistości rządy uzyskuje się siłą, generalnie jest to grupa ludzi, którzy uważają, że obecni przywódcy nie są już kompetentni do zajmowania tych stanowisk.

Czysty i idealny

Ci, których celem jest wniesienie dobra wspólnoty, nazywani są czystymi lub doskonałymi. Są one wymienione poniżej:

Monarchia : forma rządu, w której władzę sprawuje człowiek.

arystokracja : jest to rodzaj rządu sprawowanego przez mniejszości.

Demokracja : forma rządu sprawowana przez rzeszę lub większość ludzi w populacji.

Zanieczyszczone i zepsute

Nieczyste formy, zwane także skorumpowanymi lub zdegenerowanymi, to te, które koncentrują się wyłącznie na interesach rządzących, tym samym zakłócając ich cele i służąc prywatnym interesom. Wizja rządzących jest skorumpowana lub zapomniana, co czyni władzę publiczną narzędziem do egzekwowania ich interesów.

Tyrania : powstaje w wyniku degeneracji monarchii.

Oligarchia : jest skorumpowanym wariantem arystokracji.

Ładowanie ...

Różnice między stanem a rządem

Rząd

Państwo jest organizacją polityczną, która składa się z co najmniej trzech elementów, najpierw ludzie, potem rząd, a na końcu terytorium. Warto również wspomnieć, że państwo ma wewnętrzną suwerenność i autonomię, a ludzie zawsze mają do dyspozycji suwerenność. W kontekście międzynarodowym państwo musi być uznawane przez inne państwa, a także tworzyć stosunki między nimi, ponieważ rząd jest ponadto głównym przedmiotem prawa międzynarodowego .

Ze swojej strony rząd jest grupą ludzi, instytucji i agencji, które odpowiadają za administrowanie państwem i kierowanie nim, będąc jednym z jego elementów składowych, wraz z terytorium i ludnością.

Każde państwo musi posiadać rząd, który będzie odpowiedzialny za ochronę i zarządzanie utrzymaniem swojej suwerenności i autonomii, oprócz reprezentowania go w stosunku do innych państw.

Biorąc pod uwagę wszystko, co zostało powiedziane do tej pory, można stwierdzić, że główną różnicą między państwem a rządem jest fakt, że państwo jest „całością”, podczas gdy rząd zajmuje tylko jego część.

To właśnie ten musi przejąć władzę wykonawczą państwa, krótko mówiąc, jest to instytucja reprezentująca jedną z uprawnień posiadanych przez państwo.

Jeśli chcesz lepiej zrozumieć, możesz skorzystać z następującego przykładu: państwo to sposób, w jaki naród meksykański identyfikuje się w sposobie zarządzania swoimi politykami i instytucjami, rząd stanowy, w tym przypadku to prezydent i jego współpracownicy, odpowiedzialny za kierowanie tymi organizacjami.

Należy podkreślić fakt, że mówienie o rządzie nie jest tym samym, co mówienie o państwie, ponieważ z jednej strony to, co jest rządem, to tym, któremu udaje się dojść do władzy (niezależnie od tego, w jaki sposób go osiągnął), przestrzega zadania lub cele są usuwane po pewnym czasie.

Jednak państwo zawsze pozostaje takie samo i nie można go zmienić pomimo rządów, które za nim podążają . Innymi słowy, jest to zestaw, w którym zawarte są niektóre organizmy, które kierują państwem, poprzez które manifestuje się „sztywna” władza państwowa i utrzymująca kontrolę i porządek prawny.

Ładowanie ...

Zalecane

Arkusz kalkulacyjny
2020
Dokładnie
2020
Neuropharmakologia
2020