Solidarność

Solidarność jest jedną z najważniejszych i najważniejszych wartości ludzkich ze wszystkich, solidarność jest tym, co robi osoba, gdy ktoś potrzebuje jej pomocy, solidarność to współpraca, którą ktoś może zapewnić, aby można było wykonać specjalne zadanie, to jest to uczucie, które czujesz i które prowadzi cię do pomagania innym, bez zamiaru otrzymania czegoś w zamian. Solidarność jest powszechna w czasach kryzysu w krajach przechodzących wojny, głód, godziny policyjne, klęski żywiołowe i inne ekstremalne warunki

Solidarność

W takich przypadkach kraje siostrzane i z całego świata koncentrują się na jednej sprawie, aby bronić, pomagać lub zapewniać wszelkiego rodzaju wsparcie (medyczne, żywnościowe lub broń) w celu zapewnienia integralności tej miejscowości. Solidarność nie jest obowiązkowa, ale jest to zobowiązanie moralne, które musi być wśród tych, którzy mogą pomóc komuś w sytuacji ryzyka lub skrajnej potrzeby.

Czym jest solidarność?

Solidarność jest stanem człowieka, który uzupełnia społeczne postawy jednostki, dlatego gdy osoba jest solidarna z innymi, zachowuje charakter społeczny w środowisku, w którym rozwija się osobiście. Solidarność prowadzi do zrównoważonego rozwoju narodów, dlatego konieczne jest, aby była ona wykorzystywana do korzyści, które może zaoferować konkretnej sprawie. Ważne będzie zastosowanie tej wartości, gdy dana osoba zauważy, że ukochana osoba, bez względu na to, czy jest ona przyjaciółmi, czy rodziną, ma jakikolwiek problem, w którym jej pomoc lub towarzystwo przyczynia się do poprawy sytuacji w określony sposób.

Solidarność jest tak ważna, że stanowi podstawę wielu ludzkich wartości, takich jak przyjaźń, koleżeństwo, lojalność, honor. Solidarność pozwala ludziom czuć się zjednoczonymi, a zatem i sentymentalnie związanymi z ludźmi, którzy są wspierani i oczywiście również tacy sami.

Znaczenie solidarności ma swoje źródło w aspekcie społecznym, etymologicznie to słowo pochodzi od łacińskiego „solidus” i oznacza solidarność, w socjologii jest to poczucie jedności, której celem jest osiągnięcie wspólnego celu.

Mówi się, że bycie wspierającym martwi się o interesy, przyczyny i konflikty innych ludzi, oferując wsparcie lub pomoc bez zainteresowania otrzymywaniem czegoś w zamian.

Socjologiczna koncepcja solidarności

W socjologii solidarność jest postrzegana jako spójność każdego z członków społeczeństwa, ze wspólnymi wartościami i zasadami. Solidarność nasila się w czasach kryzysu lub wojny, epidemii lub klęsk żywiołowych w narodzie lub społeczeństwie. Z tego powodu nie przyznaje się do różnic, takich jak rasy, pochodzenie, płeć, wiek, narodowość, regiony lub jakiekolwiek inne cechy, które mogą próbować zepsuć to piękne uczucie reprezentowane przez wartość solidarności .

Bardzo ważny aspekt solidarności znajduje odzwierciedlenie na płaszczyźnie ekonomicznej lub materialnej, gdy osoba, społeczności lub stowarzyszenia decydują się na solidarność i pomoc najbardziej potrzebującym, zapewniając zaspokojenie przynajmniej części swoich potrzeb i niedostatków. Tak jest w przypadku religii monoteistycznej, w tym żydowskiej i chrześcijańskiej, które odgrywają bardzo ważną rolę w kwestii solidarności, zapewniając pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Myśliciele żydowscy ustanowili solidarność na trzech poziomach, dla nich największym działaniem jest pomoc innym ludziom w zachowaniu niezależności; Potem jest pomoc udzielana na zasadzie wzajemności między ludźmi, którzy się nie znają, i wreszcie pomoc, która jest wyraźnie udzielana najbardziej potrzebującej osobie.

Faktem jest, że solidarność materialna wiąże się z brakami ekonomicznymi, ale ważne jest również, aby okazywać solidarność z ratowaniem wartości afektywnych. Istnieją organizacje zajmujące się pomaganiem ludziom z problemami z samotnością, chorobami i smutkiem, dla których potrzebna jest tylko chęć i chęć zrobienia tego.

Przykłady solidarności

Solidarność

Solidarność wykonuje działania, których celem jest zapewnienie pomocy finansowej na potrzeby wkładu lub wsparcia emocjonalnego najbardziej potrzebującym osobom, społeczeństwom lub krajom, bez jakiegokolwiek zainteresowania i nie oczekując niczego w zamian, jedynie satysfakcję z bycia tam w tym momencie lub okoliczność. Istnieją sytuacje, w których występuje solidarność, niektóre z nich to:

Pomoc humanitarna

Odnosi się do solidarności narodów z innymi, które doświadczyły pewnego rodzaju kryzysu humanitarnego, pomoc ta jest bezstronna, neutralna i niezależna operacyjnie. Zwykle odbywa się to chronionymi drogami do obszarów bez żywności, lekarstw, opieki medycznej lub bez ochrony osobistej.

Organizacje non-profit

Są to stowarzyszenia, które starają się pomóc w rozwiązywaniu problemów społecznych w populacjach lub obszarach, które tego potrzebują. Organizacje te mają charakter prawny, ich interesy nie są nastawione na zysk i działają dzięki darowiznom od stron trzecich i pracy wolontariackiej. Organizacje te wykorzystują wizerunki solidarności w reklamach do promowania swoich kampanii.

Zbieranie funduszy

Są to działania, które szczególnie koncentrują się na zbieraniu funduszy, na przykład na zakup sprzętu medycznego do interwencji chirurgicznych, w tym przypadku możliwe jest przeprowadzenie warsztatów medycznych i pozyskanie funduszy na budowę centrów zdrowia . Obecnie istnieją firmy i organizacje ukierunkowane wyłącznie na tego typu działania.

Przyjmowanie uchodźców

Odnosi się do akcji solidarnościowej narodu, społeczności, społeczeństwa lub rodziny, polegającej na przyjmowaniu i schronieniu ludzi, którzy z powodów politycznych lub humanitarnych są zagrożeni w swoim kraju i muszą go opuścić ze względu na ochronę, a nawet rodzinę. Międzynarodowe przepisy ustawowe i wykonawcze przyznają prawo do pobytu za granicą.

Dzieła religijne

Są to grupy solidarnościowe utworzone w celu ewangelizacji w regionach, zwykle kaznodzieje, którzy poświęcają się pracy na rzecz najbardziej potrzebujących . Ten rodzaj pracy jest na ogół tymczasowy i wiąże się z religią, medycyną, budownictwem itp.

Oddawanie krwi

Ten rodzaj solidarności wymaga przygotowania i empatii ze strony tych, którzy ją wykonują, ponieważ może to mieć fizyczne i emocjonalne konsekwencje, ale solidarność z innymi jest bardzo cennym ludzkim uczuciem.

Różnica między solidarnością a altruizmem

Zasadnicza różnica między tymi dwoma terminami polega na tym, że altruizm jest filozoficznym wyrażeniem, które odnosi się do pomocy bez zainteresowania, którą jednostka może udzielić innej na podstawie własnej decyzji, pozostawiając swoje własne interesy w tle. Solidarność jest wartością wyuczoną przez wielki wpływ społeczny i powiązaną z innymi uczuciami, takimi jak miłość, tolerancja, szacunek i równość.

Zalecane

Energia świetlna
2020
Naprawa
2020
Ekonomia edukacji
2020