Stan

Pod względem prawnym i społecznym definicja i stan społeczeństwa to forma i organizacja społeczeństwa, jego rządu oraz ustanowienie norm współżycia ludzi. Jest to jednostka prawna jednostek, które stanowią lud, który żyje pod ochroną terytorium i rządów prawa, aby osiągnąć dobro wspólne . Ponadto jest to dzieło ludzkie z prehistorii, w którym człowiek żył na tak zwanych terytoriach przyrody, na których nie podlegali pozytywnym prawom, ani nie należeli do żadnego wyznaczonego terytorium.

Stan

Jaki jest stan

Państwo w sferze sądowej i społecznej to styl organizacji zasilany suwerennością, składa się z czterech podstawowych elementów, takich jak: terytorium, ludność, suwerenność i rząd.

Przyjmując definicję państwa od socjologa Maxa Webera, który twierdzi, że jest to instytucja, która centralizuje stosowanie legalnej siły . To znaczenie państwa odnosi się do ważnej roli, jaką odgrywa państwo, pomagając wyeliminować samolubstwo lub zemstę prywatną, które stosowano we wczesnych latach, nawet wtedy, gdy samo państwo już istniało.

Państwo przedstawia różne formy, najbardziej znane to: zgodnie z jego organizacją mamy Proste Państwa, w których władza polityczna kieruje wszystkim i jest tylko jeden organ, który jest podzielony na Państwa Unitarne i Zdecentralizowane.

Masz również Stany złożone, które obejmują wiele stanów, tworząc w ten sposób związki między nimi, są podzielone na kraje federalne, to obszar podzielony terytorialnie na kilka regionów lub prowincji (występuje w demokratycznym rządzie) i Konfederację państw, który jest stałym związkiem wolnych i niepodległych państw poprzez pakt międzynarodowy.

Co reprezentuje państwo

Państwo jest reprezentacją ludu, odpowiada za wykonywanie woli większości i zawsze poszukuje najlepszych opcji dla obywateli. Jego główną funkcją jest ustanowienie pokoju i porządku w społeczeństwie, w tym celu musi regulować możliwe konflikty, które mogą wystąpić między różnymi grupami, które go tworzą.

W ten sam sposób musi działać jako twarz obywateli przed resztą państw świata, działając jako obrońca terytorium i ludzi na jego terytorium, na wypadek zagrożeń zewnętrznych. Musi także wspierać stosunki z innymi krajami. Jeśli chodzi o interesy gospodarcze, musi także kontrolować gospodarkę i stosunki pracy, zbierać odpowiednie taryfy, a zebrane pieniądze muszą kierować je w celu rozwiązania problemów kraju.

Inną funkcją, jaką wykonuje, jest oferowanie dóbr publicznych i usług ogółowi społeczeństwa, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, drogi odpowiednie do transportu lądowego, odpowiednia infrastruktura do komunikacji.

Podobnie pod względem środowiska i funkcji, które musi wykonywać, jest prawidłowe wykorzystanie zasobów posiadanych przez państwo, bez zaniedbywania obywatelom dostępu do mieszkań.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe, można powiedzieć, że państwo reprezentuje obywateli zarówno w obronie swoich praw, jak i w celu sprawdzenia, czy ich obowiązki są wykonywane prawidłowo, zachowując równowagę dla pokojowego współistnienia.

Mówiąc o istocie terytorium jako zjawiska społecznego, można podkreślić następujące cechy państwa:

 • Stanowi organizację dominacji politycznej, która pojawiła się na pewnym etapie rozwoju historycznego i która znika również na pewnym etapie tego rozwoju.
 • Jest on uwarunkowany ekonomiczną bazą społeczeństwa i jest zbudowaną na nim nadbudową.
 • Jest to organizacja klasy rządzącej właścicieli głównych środków produkcji w celu obrony swoich interesów klasowych.
 • Jest to uniwersalna organizacja polityczna, która jest władcą suwerennej władzy publicznej i jej materialnych dodatków, wyróżnia ją podział ludności, podział administracyjno-terytorialny, podatki i prawo.

Jakie są elementy państwa

Stan

Najważniejszymi elementami państwa są terytorium, ludność, rząd i suwerenność. Należy zauważyć, że państwo jest stylem organizacji społecznej posiadającej suwerenność, która jest najwyższą siłą współistniejącą w społeczeństwie.

Każde terytorium musi mieć następujące cztery podstawowe elementy: terytorium (na którym działa), ludność (która przyznaje mu suwerenność), rząd (przez który sprawuje władzę) i suwerenność (moc sprawowania władzy).

Ludność

Jest to instytucja ludzka, co oznacza, że ​​populacja składa się z jednostek . Ponadto kraj jest wspólnotą ludzi. Oznacza to, że bez populacji nie ma kraju.

Według Arystotelesa liczba członków populacji nie powinna być ani zbyt mała, ani zbyt duża. W obu przypadkach musi być wystarczająco duży, aby państwo było samowystarczalne i odpowiednio małe, aby mogło nim rządzić.

Przykładem populacji byłby stan Meksyk, według spisu ludności przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Statystyki i Geografii, populacja Meksyku w 2015 r. Wynosiła około 130 milionów mieszkańców.

Terytorium

Terytorium to obszar fizyczny, w którym rozwija się Naród. Ponieważ nie może istnieć na morzu ani w powietrzu, ale musi istnieć na obszarze lądowym, na którym może się tworzyć.

Naprawdę ważne jest nie rozszerzenie terytorium, ale jego rozgraniczenie. Co oznacza, że ​​miasto musi mieć dobrze zdefiniowaną przestrzeń naziemną, oddzieloną od innych stanów precyzyjnymi i wyraźnymi granicami.

Należy podkreślić, że terytorium obejmuje nie tylko stały teren, ale także przestrzeń powietrzną i limity wody w obrębie tego terenu, takie jak jeziora, rzeki i morza śródlądowe. Terytorium ludności może obejmować wyspy, przykładem może być terytorium meksykańskie, które składa się z obszaru kontynentalnego, a drugiego z przestrzeni morskiej.

Rząd

Rząd jest polityczną organizacją regionu . Jest to element, poprzez który wyraża się wola ludu, formułuje ją i konkretyzuje. Rząd składa się z łańcucha instytucji, które zapewniają regionowi uprawnienia do zarządzania kwestiami, które go dotyczą, takimi jak optymalizacja usług publicznych ( ochrona zdrowia, edukacja, bezpieczeństwo), administracja bogactwem, między innymi.

Na przykład: Meksyk ma federalny i demokratyczny system rządów, złożony z najwyższej władzy, która jednocześnie jest podzielona na trzy mocarstwa: wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą.

Suwerenność

Wyrażenie suwerenność pochodzi od łacińskiego terminu superanus, co oznacza „najwyższy”. W tym sensie suwerenność oznacza, że ​​jest to najwyższa moc, żadna z pozostałych mocy nie przekroczy suwerenności. Co oznacza, że ​​suwerenność jest naprawdę prawdziwą potęgą Narodu, więc pozwala mu rządzić, dowodzić i zapewniać podporządkowanie mieszkańców w granicach jego terytorium.

Według francuskiego polityka Jeana Bodina suwerenność ma dwa aspekty: jeden zewnętrzny, a drugi wewnętrzny. Zewnętrzna suwerenność, co oznacza, że ​​kraj jest niezależny, więc ma pełne prawo, aby nie interweniować w inne regiony. Podobnie zewnętrzna suwerenność implikuje doświadczenie rządu w nawiązywaniu relacji z innymi regionami.

Suwerenność wewnętrzna ze swej strony to zdolność państwa do podejmowania własnych decyzji i podejmowania ich na terytorium

Na przykład: suwerenność Meksyku jest przestrzegana w artykułach 38, 40 i 41 jego konstytucji politycznej. W tych artykułach ustalono, że najwyższa potęga kraju leży w jego populacji i że wszelkie uwolnione korzyści należy zastosować później.

Jaka jest rządy prawa

Praworządność jest wzorem dla kraju, według którego wszyscy członkowie społeczeństwa (w tym członkowie rządu) są liczeni w ten sam sposób, z zastrzeżeniem publicznie wyrażonych procesów i kodeksów prawnych; Jest to sytuacja polityczna, która nie odnosi się do żadnego konkretnego prawa. Ten model polityczny zakłada, że ​​każdy z mieszkańców podlega prawu, w tym podmiotom, które są ustawodawcami, sędziami lub urzędnikami odpowiedzialnymi za egzekwowanie prawa.

Wszelkie działania lub środki muszą być powiązane z pisemną normą prawną, a władze regionu są ściśle ograniczone przez uprzednio ustalone ramy prawne, które zatwierdzają i do których podporządkowują się pod względem treści i formy. Dlatego wszelkie decyzje podejmowane przez organy zarządzające muszą podlegać procedurom regulowanym przez prawo i kierowanym z pełnym poszanowaniem praw.

Wraz z rozwojem tego procesu odzwierciedla się fragmentacja władzy (sądownictwo, władza ustawodawcza i władza wykonawcza, które są trzema instytucjami, które w stanie absolutnym skupione są w postaci rządu). W ten sposób sądy stają się autonomiczne w odniesieniu do suwerena i znajdują odzwierciedlenie w parlamencie, aby przeciwdziałać władzy władcy.

Inną związaną z tym koncepcją jest demokracja, ponieważ zakłada ona, że ​​ludność ma władzę i stosuje ją w wyborach, kiedy wybierają swoich władców.

Ponadto niezwykle ważne jest ustalenie, że na wszystkich terytoriach współistnieje jakiś system prawny, ale nie oznacza to, że rządzi on porządkiem prawa, ponieważ aby się utrzymywać, konieczna jest pełna legalizacja społeczeństwa politycznego. i gdzie normy potwierdzają, że wszyscy mieszkańcy będą traktowani jednakowo przed wymiarem sprawiedliwości.

Ważne jest, aby wskazać, że aby zostać uznanym za taki, porządek prawny praw musi być zgodny z szeregiem zasad, są to:

 • Prawo musi być głównym porządkiem : wszyscy mieszkańcy, łącznie z tymi, którzy rządzą, muszą podporządkować się prawom i rządzić na równych warunkach, a dla żadnego obywatela, bez względu na zajmowane przez niego stanowisko, nie będą żadnych wyjątków.
 • Wszelkie prawa i wolności muszą być poświadczone : zobowiązaniem rządu jest przestrzeganie prawa i zapewnienie wolności wszystkim obywatelom żyjącym pod jego ochroną; maksymalną zasadą rządu jest zagwarantowanie tej zasady.
 • Administracja musi być uwarunkowana przez prawo : przywódcy kraju należą do dwóch różnych organizacji: rządu i administracji, dotyczy to elementu niepolitycznego i składa się z urzędników, i podobnie jak rząd, jest to ograniczone do prawa, które reguluje terytorium.
 • Różnice między państwem, narodem i rządem

  • Istnieje różnica między tym, co jest państwem, rządem i narodem.

   Podczas gdy państwo odnosi się do niewzruszonych instytucji, które umożliwiają funkcjonowanie całego kraju, to jest to grupa instytucji publicznych, które tworzą rząd danego kraju. Ze swojej strony naród odnosi się do grupy ludzi, którzy zamieszkują kraj i mają to samo pochodzenie, są kierowani przez ten sam rząd i zwykle mają popularny zwyczaj.

  • Podczas gdy państwo jest maszyną, dzięki której władza polityczna staje się skuteczna, rząd ze swej strony jest tym, który w pierwszym przybliżeniu utrzymuje tę władzę, ponieważ składa się z grupy ludzi, którzy obsługują tę maszynę. Innymi słowy, to jest nazwa nadana władzom, które w imieniu Narodu pełnią funkcje administracyjne przez określony czas.

  Zalecane

  Manuscrito
  2020
  Izba Handlowa
  2020
  Gens
  2020